Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/1

 

05.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 93

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

        Jan Vapaavuori tilalla Tapio Klemetti

        Tuula Haatainen tilalla Tomi Sevander

        Vesa Korkkula tilalla Zahra Abdulla

        Terhi Koulumies tilalla Perttu Hillman

        Johanna Laisaari tilalla Kaarin Taipale

        Matias Turkkila tilalla Juhani Strandén

        Juhana Vartiainen tilalla Matias Pajula

        Paavo Väyrynen tilalla Mauri Venemies

Nimenhuudosta oli poissa:

        Pentti Arajärvi

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566