Helsingfors stad

Protokoll

8/2021

1 (2)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/31

 

05.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 123

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2021-005586, 2021-005574, 2021-005577, 2021-005575, 2021-005589, 2021-005581, 2021-005580, 2021-00590, 2021-005579, 2021-005571, 2021-005576, 2021-005582, 2021-005583, 2021-00587, 2021-005588, 2021-005591, 2021-005572

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Juhani Strandén m.fl. om ökning av mängden kötträtter och mjölkprodukter inom utbildningstjänsterna och äldreomsorgen
 

        Motion av ledamoten Perttu Hillman m.fl. om ett sammanhängade strandstråk med informationstavlor på Drumsö
 

        Motion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om återvinningscontainrar i stadskärnan för återvinning av metall- och elektronikskrot
 

        Motion av ledamoten Thomas Wallgren m.fl. om utredning av en lokal valuta
 

        Motion av ledamoten Mauri Venemies m.fl. om ett maritimt evenemangscenter i Helsingfors
 

        Motion av ledamoten Mia Haglund m.fl. om förtydligande av vad som är skäligt pris beträffande stadens fritt finansierade hyresbostäder
 

        Motion av ledamoten Anna Vuorjoki m.fl. om uppföljning och utveckling av vården av transsexuella och icke-binära
 

        Motion av ledamoten Veronika Honkasalo m.fl. om slopad medling vid våld i nära relationer i Helsingfors
 

        Motion av ledamoten Katju Aro m.fl. om en kontaktkanal för ungdomar som upplevt trakasserier
 

        Motion av ledamoten Nuutti Hyttinen m.fl. om främjande av vätedriven trafik i Helsingfors

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

        Motion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om ett program för underhållsservice områdesvis på stadsägda lokaler med omgivande gårdar
 

        Motion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om ett koncept för barn och unga med avseende på arbetsförmågan i en digital lärmiljö
 

        Motion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om sockermätning för patienter inom den specialiserade sjukvården och för diabetiker med sänkt funktionsförmåga
 

        Motion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om etiska principer hos organisationer som en förutsättning för verksamhetsunderstöd från staden
 

        Motion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om pantrör på skräpkorgar och lyktstolpar i syfte att stärka Helsingfors som den vita staden
 

        Motion av ledamoten Björn Månsson m.fl. om en spårvagnslinje från Busholmen längs Bulevarden
 

        Motion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om byggande för att avskärma miljöbuller från evenemangsområdena på Ärtholmen

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566