Helsingfors stad

Protokoll

8/2021

1 (8)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/6

 

05.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 98

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om flera sektorer och stadskansliet

HEL 2020-013150 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände förvaltningsstadga för Helsingfors stad i enlighet med bilaga 1 så att den träder i kraft när stadsfullmäktiges beslut har verkställts, i enlighet med bilaga 2 så att den träder i kraft 1.7.2021 och i enlighet med bilaga 3 så att den träder i kraft 1.8.2021.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Koskinen, stadsombudsman, telefon: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Förvaltningsstadga, träder i kraft vid verkställigheten

2

Förvaltningsstadga, träder i kraft 1.7.2021

3

Förvaltningsstadga, träder i kraft 1.8.2021

4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.12.2020, § 200

5

Kaupunkiympäristölautakunta 23.3.2021, § 142

6

Kaupunkiympäristölautakunta 17.11.2020, § 677

7

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.3.2021, § 173

8

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.3.2021, § 75

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Förlängning av kultur- och fritidsnämndens utarrenderingsbefogenheter

Motivering till ändringen av förvaltningsstadgan

Kultur- och fritidsnämnden föreslog 15.12.2020, § 200, stadsstyrelsen i enlighet med bilaga 4 att kultur- och fritidsnämndens befogenheter att utarrendera markområden i dess besittning förlängs från nuvarande 10 till 20 år.

Med stöd av den gällande förvaltningsstadgan får kultur- och fritidsnämnden utarrendera markområden för längst 10 år utifrån en bestämmelse om sektornämndernas allmänna befogenheter, medan stadsstyrelsen beslutar om arrendeavtal på över 10 år.

Kultur- och fritidsnämnden utarrenderar områden främst för byggande av idrottsanläggningar. Undervisnings- och kulturministeriet och regionförvaltningsverken bistår byggandet av idrottsanläggningar med ett investeringsunderstöd, under förutsättning att den fasta egendom som är föremål för statsunderstödet har en nyttjandetid på 15 år. När en arrendetagare söker statsunderstöd för investeringskostnaderna för sitt byggprojekt, ansöker den därmed hos staden om ett arrendeavtal på minst 15 år, vilket för närvarande går vidare för beslut i stadsstyrelsen.

Typexemplet på arrendeavtal som ändringen gäller är konstgräsplaner anlagda av fotbollsklubbar. Det är meningen att beslut om arrendeavtal som gäller större byggprojekt för idrottsanläggningar fortfarande ska fattas av stadsstyrelsen. Exempelvis vid hallprojekt ingås det i allmänhet ett arrendeavtal på minst 20 år redan av den anledningen att investeringen är större och återbetalningstiden för investeringen längre.

Processen vid beredningen och beslutsfattandet om arrendeavtal är administrativt tung i förhållande till avtalens ekonomiska eller principiella betydelse. Att förlänga kultur- och fritidsnämndens utarrenderingsbefogenheter till 20 år skulle göra beslutsfattandet enklare, när mindre projekt för idrottsanläggningar inte längre behandlas i stadsstyrelsen.

En förlängning av kultur- och fritidsnämndens befogenheter kräver gott samarbete med stadsmiljösektorn vid beredningen av utarrenderingar. Ju längre arrendeavtal det är fråga om, desto viktigare är det att förvissa sig om de övriga markanvändningsplanerna för området.

Ändringsförslaget har behandlats i stadgearbetsgruppen 19.10.2020 och i samordningsgruppen för storprojekt 4.12.2020.

Ändring i förvaltningsstadgan

I 17 kap. 1 § i förvaltningsstadgan införs en ny 3 punkt:

Kultur- och fritidsnämnden, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna,

3 utarrenderar markområden i sektorns besittning med arrendeavtal för längst tjugo år.

Stadsmiljösektorns förslag till ändringar och uppdateringar

Motivering till ändringarna i förvaltningsstadgan

Fördelningen av befogenheterna mellan stadsmiljösektorns miljö- och tillståndssektion och tjänsteinnehavarna inom byggnadstillsynsservicen när det gäller tillstånd

Stadsmiljönämnden föreslog 23.3.2021, § 142, stadsstyrelsen ändringar i förvaltningsstadgan i enlighet med bilaga 5 i fråga om fördelningen av befogenheterna mellan stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion och tjänsteinnehavarna inom byggnadstillsynsservicen när det gäller tillstånd.

Enligt den gällande förvaltningsstadgan beslutar stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion om bygglov, om den sammanlagda våningsytan för nybyggnaderna i en ansökan är eller överstiger 3 000 kvadratmeter våningsyta. Beslut om övriga bygglov fattas av byggnadstillsynschefen, som leder byggnadstillsynsservicen, eller av de tjänsteinnehavare inom byggnadstillsynsservicen till vilka chefen har delegerat befogenheter. Enligt den gällande förvaltningsstadgan beslutar byggnadstillsynschefen också om rivningslov för byggnader, och chefen kan delegera sina befogenheter till andra tjänsteinnehavare inom byggnadstillsynsservicen.

Den nuvarande fördelningen av befogenheterna anses inte vara optimal. När det gäller beslut om tillstånd baserar sig befogenheterna i detta nu på byggnadens storlek, dvs. våningsytan, utan hänsyn till andra faktorer, såsom byggnadens disposition eller dess betydelse i stadsstrukturen. Hur befogenheterna kan fördelas ändamålsenligast har bedömts av ledamöterna i miljö- och tillståndssektionen och tjänsteinnehavarna inom byggnadstillsynsservicen.

Ändringen innebär att en del av de tillståndsbeslut som nu fattas av tjänsteinnehavare överförs till miljö- och tillståndssektionen, medan besluten om en del bygglov överförs från sektionen till tjänsteinnehavarna. Antalet tillståndsbeslut i sektionen beräknas förbli på samma nivå som nu.

Ändringsförslaget har behandlats i stadgearbetsgruppen 1.3.2021. Miljö- och tillståndssektionen har föreslagit stadsmiljösektorn motsvarande ändring 4.3.2021, § 41.

Stadsmiljösektorns övriga ändringsförslag

Stadsmiljönämnden föreslog 17.11.2020, § 677, stadsstyrelsen dessutom ändringar i förvaltningsstadgan i enlighet med bilaga 6. Ändringarna har karaktären av preciseringar och tekniska uppdateringar i syfte att bestämmelserna i förvaltningsstadgan ska motsvara den gällande lagstiftningen. Ändringarna med motiveringar specificeras i bilaga 6. Ändringsförslagen har behandlats i stadgearbetsgruppen 5.10.2020.

Ändringar i förvaltningsstadgan

I 16 kap. 2 § 2 mom. i förvaltningsstadgan får 8 punkten följande lydelse räknat från 1.8.2021:

Miljö- och tillståndssektionen, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna, beslutar eller godkänner grunder och gränser enligt vilka en tjänsteinnehavare beslutar om

8 bygglov och rivningslov för byggnader.

I 16 kap. 9 § 1 mom. i förvaltningsstadgan får 1 punkten följande lydelse:

Byggnadstillsynschefen, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna, beslutar eller godkänner grunder och gränser inom vilka en tjänsteinnehavare beslutar om följande uppgifter enligt markanvändnings- och bygglagstiftningen

1 åtgärdstillstånd, rivningsanmälan för byggnader, tillstånd för miljöåtgärder, förlängning av giltighetstiden för tillstånd eller godkännanden och rätten att påbörja arbeten

De av stadsmiljönämnden 17.11.2020, § 677, föreslagna preciseringarna och tekniska ändringarna i förvaltningsstadgan specificeras i bilaga 6. De träder i kraft 1.8.2021.

Fostrans- och utbildningssektorns ändringsförslag gällande befogenheterna om verksamhetsställen för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever

Motivering till ändringen av förvaltningsstadgan

Fostrans- och utbildningsnämnden föreslog 23.3.2021, § 173, stadsstyrelsen en ändring i förvaltningsstadgan i enlighet med bilaga 7. Ändringsförslaget gäller överföring av befogenheterna att besluta om verksamhetsställen i fråga om morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever från direktören för småbarnspedagogiken till direktören för grundläggande utbildning.

Sektorchefen i fostrans- och utbildningssektorn har 25.11.2020, § 131, fastställt verksamhetsstadga för sektorn. I verksamhetsstadgan har sektorchefen överfört morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever från servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning till det lokala serviceområdet 4 inom servicehelheten grundläggande utbildning. Planeringen och styrningen av verksamheten är placerad i servicehelheten grundläggande utbildning. Förvaltningsstadgan bör därför ändras så att direktören för grundläggande utbildning beslutar om verksamhetsställen i fråga om morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever.

Ändringsförslaget har behandlats i stadgearbetsgruppen 1.3.2021.

Ändring i förvaltningsstadgan

I 15 kap. 5 § i förvaltningsstadgan stryks 3 punkten ”beslutar om verksamhetsställen i fråga om morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever” under befogenheterna för direktören för småbarnspedagogiken, och i 15 kap. 6 § i förvaltningsstadgan införs samma text som en ny punkt 5 under befogenheterna för direktören för grundläggande utbildning.

Efter ändringen har 15 kap. 6 § i förvaltningsstadgan en ny punkt 5 med följande lydelse:

Direktören för grundläggande utbildning, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna eller direktören har förordnat någon annan tjänsteinnehavare detta,

5 beslutar om verksamhetsställen i fråga om morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever.

 

Social- och hälsovårdssektorns ändringsförslag gällande befogenheterna att bestämma om avgifter för hälsovårdstjänster

Motivering till ändringen av förvaltningsstadgan

Social- och hälsovårdsnämnden föreslog 30.3.2021, § 75, stadsstyrelsen en ändring i förvaltningsstadgan i enlighet med bilaga 8. Ändringsförslaget gäller befogenheterna att besluta om att bestämma avgifter för hälsovårdstjänster i enlighet med de grunder och allmänna anvisningar som fastställts av nämnden.

Den bestämmelse i förvaltningsstadgan som föreslås bli ändrad utarbetades i tiden med tanke på socialvården. Det fattas alltid ett förvaltningsbeslut om socialvårdstjänster, och bestämmelsen har gjort det möjligt att överföra beslutanderätt på tjänsteinnehavare. Det fattas i regel inte beslut om hälsovårdstjänster, eftersom det är fråga om faktisk förvaltningsverksamhet. Ett undantag är klientavgifterna inom hälsovården. För dem ska det enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården fattas beslut i vilka det går att söka ändring.

För närvarande baserar sig befogenheterna att bestämma avgifterna för långvarig institutionsvård inom hälsovården på ett beslut av nämnden. Att besluta om saken i nämnden anses vara oändamålsenligt och som förfarande tungt. Dessutom är det så att då beslut om motsvarande avgifter för tjänster inom socialvården fattas på grundval av samma bestämmelser, baserar sig de till tjänsteinnehavare delegerade befogenheterna på ett beslut av sektorchefen. Att beslutanderätten i båda fallen baserar sig på ett beslut av samma myndighet, sektorchefen, anses vara konsekvent.

I 18 kap. 3 § i förvaltningsstadgan ändras 1 mom. så att sektorchefen förordnar en tjänsteinnehavare att fatta beslut utom om att ordna och ge socialvård och ta ut avgifter för tjänster också om att bestämma avgifter inom hälsovården.

Ändringsförslaget har behandlats i stadgearbetsgruppen 15.3.2021.

Ändring i förvaltningsstadgan

I 18 kap. 3 § förvaltningsstadgan får 1 mom. följande lydelse räknat från 1.7.2021:

Sektorchefen i social- och hälsovårdssektorn, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna, förordnar en tjänsteinnehavare att fatta beslut om att ordna och ge socialvård och att bestämma om avgifter som tas ut för socialvårds- och hälsovårdstjänster, i de fall då ärendet inte ska avgöras av sektionen, i enlighet med de grunder och allmänna anvisningar som fastställts av nämnden.

Stadskansliets ändringsförslag om näringslivsavdelningens uppgifter och om personaldirektörens befogenheter att ge anvisningar

Motivering till ändringarna i förvaltningsstadgan

Främjande av turism föreslås bli tillagt bland näringslivsavdelningens uppgifter. Stadsstyrelsen beslutade 15.3.2021, § 189, godkänna att turistrådgivningstjänsterna med tillhörande funktioner och personal överförs från Helsinki Marketing Oy Ltd till stadens organisation, närmare bestämt till stadskansliets näringslivsavdelning.

I personaldirektörens befogenheter föreslås ett tillägg om befogenheter att ge anvisningar i ärenden som gäller personaladministration. För närvarande är det kanslichefen som har befogenheter att ge anvisningar.

Ändringar i förvaltningsstadgan

I 4 kap. 2 § 2 mom. i förvaltningsstadgan får 1 punkten följande lydelse:

Stadskansliet är indelat i sex avdelningar:

1 Näringslivsavdelningen, som sköter stadens närings-, innovations- och konkurrenskraftpolitik, främjande av turism och företagsamhet samt sysselsättnings- och migrationsärenden.

I 12 kap. 3 § i förvaltningsstadgan införs en ny 7 punkt:

Personaldirektören, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna eller personaldirektören har förordnat någon annan tjänsteinnehavare detta,

7 ger förhållningsregler som gäller personaladministrationen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Koskinen, stadsombudsman, telefon: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Förvaltningsstadga träder i kraft vid verkställigheten

2

Förvaltningsstadga träder i kraft 1.7.2021

3

Förvaltningsstadga träder i kraft 1.8.2021

4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.12.2020, § 200

5

Kaupunkiympäristölautakunta 23.3.2021, § 142

6

Kaupunkiympäristölautakunta 17.11.2020, § 677

7

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.3.2021, § 173

8

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.3.2021, § 75

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Fostrans- och utbildningssektorn

Stadsmiljösektorn

Kultur- och fritidssektorn

Social- och hälsovårdssektorn

Stadskansliet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 263

HEL 2020-013150 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti tulemaan voimaan kaupunginvaltuuston täytäntöönpanopäätöksestä, liitteen 2 mukaisesti tulemaan voimaan 1.7.2021 ja liitteen 3 mukaisesti tulemaan voimaan 1.8.2021.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566