Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/31

 

05.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 123

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2021-005586, 2021-005574, 2021-005577, 2021-005575, 2021-005589, 2021-005581, 2021-005580, 2021-00590, 2021-005579, 2021-005571, 2021-005576, 2021-005582, 2021-005583, 2021-00587, 2021-005588, 2021-005591, 2021-005572

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Juhani Strandénin ym. aloite liharuokien ja maitotuotteiden määrän lisäämisestä opetus- ja vanhuspalveluissa
 

        valtuutettu Perttu Hillmanin ym. aloite yhtenäisestä rantaraitista ja opastuksesta Lauttasaareen
 

        valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite kaupungin ydinkeskustaan järjestettävistä kierrätyskonteista metalli- ja elektroniikkaromun kierrättämiseen
 

        valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. aloite paikallisrahaselvityksestä
 

        valtuutettu Mauri Venemiehen ym. aloite merellisestä tapahtumakeskuksesta Helsinkiin
 

        valtuutettu Mia Haglundin ym. aloite kohtuuhintaisuuden selkeyttämisestä kaupungin vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa
 

        valtuutettu Anna Vuorjoen ym. aloite trans- ja muunsukupuolisten hoidon seurannasta ja kehittämisestä
 

        valtuutettu Veronika Honkasalon ym. aloite lähisuhdeväkivallan sovittelusta luopumiseksi Helsingissä
 

        valtuutettu Katju Aron ym. aloite häirintäyhteyskanavasta nuorille
 

        valtuutettu Nuutti Hyttisen ym. aloite vetyliikenteen edistämiseksi Helsingissä

 

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite kaupungin omistamien toimitilojen ja niiden pihapiirien alueittaisesta ylläpitohuolto-ohjelmasta
 

        valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite lapsille ja nuorille laadittavasta digioppimisympäristön työkykykonseptista
 

        valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite erikoissairaanhoitotason asiakkaiden ja toimintakyvyn aleneman omaavien diabeetikkojen sokerimittauksesta
 

        valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite kaupungin toiminta-avustusta saavien yhteisöjen eettisten periaatteiden laatimisesta avustuksen saamisen edellytyksenä
 

        valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite panttiröörien kiinnittämisestä roskiksiin ja katuvalotolppiin vahvistamaan Helsinkiä valkeana kaupunkina
 

        valtuutettu Björn Månssonin ym. aloite raitiovaunulinjasta Jätkäsaaresta Bulevardin kautta
 

        valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite Hernesaaren tapahtuma-alueiden ympäristömelua estävästä rakentamisesta
 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566