Helsingfors stad

Protokoll

8/2021

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/23

 

05.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 115

Den av ledamoten Jukka Järvinen väckta motionen om löptrappor till Himmelsberget i Kottby

HEL 2020-012442 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Jukka Järvinen och 19 andra ledamöter föreslår i sin motion löptrappor till Himmelsberget i Kottby.

Stadsstyrelsen anser liksom kultur- och fritidsnämnden att anläggning av löptrappor allmänt taget är ett bra sätt att främja folks rörlighet. Stadsmiljösektorns utredningsarbete i samverkan med kultur- och fritidssektorn ledde ändå till den slutsatsen att Himmelsberget inte är lämpligt som plats för löptrappor. I planen för ett nätverk med löptrappor hittades en plats i Rönninge i stället för Himmelsberget.

Då programmet för löptrappor utarbetades identifierades Himmelsberget som ett nätverksmässigt bra läge för sådana, och det undersöktes som ett genomförbart löptrappsställe bland andra ställen. En granskning gav vid handen att det i området finns ett flertal värdefulla natur- och kulturhistoriska objekt, som begränsar valet av trapplinje. Till följd av de varierande ytformerna i området var det dessutom så gott som omöjligt att hitta lämpliga, rätt långa sluttningsavsnitt. Eftersom det inte gick att hitta en jämn sluttning lämplig för sammanhängande löptrappor, är det inte meningen att sådana ska anläggas på Himmelsberget.

Kultur- och fritidsnämnden har gett utlåtande om motionen. Svaret stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 276

HEL 2020-012442 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.03.2021 § 34

HEL 2020-012442 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan kuntoportaiden rakentaminen on kannatettavaa ja edistää ihmisten liikkumista.

Kaupunkiympäristön toimiala teetti selvityksen mahdollisista kohteista, joihin voisi toteuttaa kuntoportaat. Liikuntapalvelut osallistui aktiivisesti selvitystyöhön. Selvitystyössä päädyttiin johtopäätökseen, että Taivaskallio ei sovellu kuntoportaiden sijoituspaikaksi.

Kuntoporrasohjelmaa laadittaessa Taivaskallio tunnistettiin verkostollisesti hyvänä sijaintina kuntoportaille. Taivaskalliota tutkittiin yhtenä toteutettavana kohteena muiden kuntoporraskohteiden joukossa. Tarkastelussa ilmeni, että alueella on useita arvokkaita luonto- ja kulttuurihistoriallisia kohteita, jotka rajoittivat porraslinjan valintaa. Lisäksi alueen vaihtelevien pinnanmuotojen takia sopivien pitkähköjen rinneosuuksien löytäminen oli lähes mahdotonta. Koska tasaista yhtenäistä kuntoportaille soveltuvaa rinnettä ei löytynyt, päätettiin olla esittämättä kuntoportaita Taivaskalliolle. Taivaskallion sijainnin kuntoportaiden verkostosuunnitelmassa korvasi Pihlajistosta löydetty kohde.

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566