Helsingfors stad

Protokoll

8/2021

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/7

 

05.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 99

Överföring av anslag i 2021 års budget för genomförande av stadens löneutvecklingsplan

HEL 2021-004468 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade överföra anslag i 2021 års budget enligt följande: Från budgetmomentet 1 30 01, Stadsstyrelsens dispositionsmedel, totalt 4 402 000 euro för att genomföra löneutvecklingsplanen till budgetmomenten

2 10 01, Fostran och utbildning

980 000 euro

3 10 01, Stadsstruktur

9 000 euro

3 10 05, Räddningsverket

562 000 euro

4 10 01, Kultur och fritid

106 000 euro

5 10 01, Social- och hälsovårdstjänster

2 745 000 euro

 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Leena Sandgren, premieringschef, telefon: 310 20595

leena.sandgren(a)hel.fi

Bilagor

1

Liite1 Palkkakehityssuunnitelma 2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Genomförandet av Helsingfors stads löneutvecklingsplan fortsätter 2021. Löneutvecklingsplanen för 2021 har gjorts upp som ett samarbete mellan ledningen för sektorerna, förvaltningarna och affärsverken och personalsakkunniga samt stadskansliet. Under beredningsarbetet hördes i stor utsträckning också olika parter, såsom företrädare för personalorganisationerna, och fördes diskussion med medlemmarna i stadens ledningsgrupp i syfte att hitta gemensamma prioriteringar.

Syftet med löneutvecklingsplanen, en av Helsingfors stadsstyrelse fastställd långsiktsplan, är att öka stadens attraktionskraft som arbetsgivare samt att planmässigt höja lönen, särskilt för de yrkesgrupper där lönekonkurrenskraften och således tillgången till kunnig personal är en utmaning för staden. Denna utmaning har sedan år 2019 bemötts systematiskt och planmässigt med hjälp av löneutvecklingsplanen.

Löneutvecklingsplanen är kopplad till stadens årliga budgetprocess. Beslut om anslaget för löneutvecklingsplanen fattas årligen av stadsfullmäktige.

År 2021 har staden genom löneutvecklingsplanen velat uppmärksamma speciellt vårdpersonalen. Pandemiåret har ytterligare försvårat tillgången till sådan. En annan stor personalgrupp som uppmärksammas är barnskötarna inom småbarnspedagogiken. Höjningar styrs dessutom till vissa läkaruppgifter i social- och hälsovårdssektorn och vid affärsverket företagshälsan, till brandmännen vid räddningsverket, till vissa uppgifter som idrottsinstruktör och ungdomsledare i kultur- och fritidssektorn och till tillståndsarkitekterna vid stadsmiljösektorn. Löneförhöjningarna från 1.5.2021 i enlighet med 2021 års löneutvecklingsplan gäller ca 6 140 uppgifter inom sektorerna och affärsverken. En detaljerad lista över uppgiftsbeteckningarna finns i bilaga 1.

Löneförhöjningarna enligt 2021 års löneutvecklingsplan träder i kraft mitt under året, och därför blir 1 400 000 euro av det i budgeten reserverade anslaget över för premier av engångsnatur under år 2021. Det här anslaget av engångsnatur hänförs till läkarna vid hälsostationerna, vid rådgivningsbyråerna och inom skol- och studerandehälsovården. Målet är att få läkarna att stanna hos Helsingfors stad i den kontinuerligt besvärliga rekryteringssituationen.

Staden har reserverat 4 500 000 miljoner euro i budgeten för år 2021 för genomförandet av löneutvecklingsplanen. Anslagen överförs från stadsstyrelsens dispositionsmedel till sektorerna för de planenliga löneförhöjningarna.

Anslag på totalt 4 402 000 euro bör få överföras från budgetmomentet 1 30 01, Stadsstyrelsens dispositionsmedel, till budgetmomenten 2 10 01, Fostran och utbildning, 980 000 euro, 3 10 01, Stadsstruktur, 9 000 euro, 3 10 05, Räddningsverket, 562 000 euro, 4 10 01, Kultur och fritid, 106 000 euro, och 5 10 01, Social- och hälsovårdstjänster, 2 745 000 euro.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Leena Sandgren, premieringschef, telefon: 310 20595

leena.sandgren(a)hel.fi

Bilagor

1

Liite1 Palkkakehityssuunnitelma 2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Fostrans- och utbildningssektorn

Stadsmiljösektorn

Räddningsverket

Kultur- och fritidssektorn

Social- och hälsovårdssektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.04.2021 § 295

HEL 2021-004468 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2021 talousarvion määrärahoja seuraavasti: Talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, yhteensä 4 402 000 euroa palkkakehityssuunnitelman toteuttamiseksi talousarviokohdille

2 10 01, Kasvatus ja koulutus

980 000 euroa

3 10 01, Kaupunkirakenne

9 000 euroa

3 10 05, Pelastuslaitos

562 000 euroa

4 10 01, Kulttuuri ja vapaa-aika

106 000 euroa

5 10 01, Sosiaali- ja terveyspalvelut

2 745 000 euroa

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Leena Sandgren, palkitsemisen päällikkö, puhelin: 310 20595

leena.sandgren(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566