Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (4)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/16

 

05.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 108

Valtuutettu Kati Juvan aloite ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen allekirjoittamiseksi

HEL 2020-011655 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 21.10.2020 Juva Kati Helsinki tukee ydinasekieltosopimusta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kati Juva ja 22 muuta valtuutettua esittivät valtuustoaloitteessaan (21.10.2020), että Helsingin kaupunki allekirjoittaa International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) -kampanjan kaupunkivetoomuksen (Cities Appeal) ja osoittaa siten tukensa YK:n ydinasekieltosopimukselle.

ICAN-kampanjan tavoitteena on edistää ydinaseriisuntaa ja YK:n ydinasekieltosopimuksen toimeenpanoa. Kampanja on perustettu Australiassa vuonna 2007 ja siinä on mukana kansalaisjärjestöjä noin sadasta maasta.

YK:n ydinasekieltosopimus astui voimaan 21.1.2021. Sen oli 18.3.2021 mennessä ratifioinut 54 maata. Suomi ei ole allekirjoittanut sopimusta. Sopimus kieltää ydinaseiden valmistuksen, hallussapidon ja käyttämisen.

ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen on allekirjoittanut lähes 400 kaupunkia 17 eri maasta. Pohjoismaista mukana on Oslon ja usean muun norjalaisen kaupungin lisäksi vain Göteborg. 

Kaupunkien kansainvälinen toiminta on nykyisin huomattavan laajaa, ja kaupungit ovat lisänneet kansainvälistä edunvalvontaansa valtioiden suuntaan. Myös Helsinki on kaupunkistrategian mukaisesti vahvistanut kansainvälistä toimintaansa. Toiminta kohdistuu asioihin, jotka liittyvät kaupunkeihin, ovat kaupungin toimintaa ja joihin kaupunki voi vaikuttaa.

Kunnan toimialaa koskevassa oikeuskäytännössä kunnan nimissä annettuihin ulko-, puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeviin kannanottoihin on aiempina vuosina suhtauduttu pidättyvästi. Esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 1983 tekemän päätöksen (KHO 1983 II 28) mukaan kunnan toimialaan ei kuulunut ydinaseetonta Pohjolaa koskevan vetoomuksen allekirjoittaminen.

Kaupunkien kansainvälinen toiminta on viimeisten vuosikymmenien aikana laajentunut ja monipuolistunut. Nykyisessä kansainvälisessä tilanteessa, ja koska nimenomaan kaupungit tulisivat olemaan mahdollisen ydinhyökkäyksen kohteina, kaupunginhallitus katsoo, että tällaisen vetoomuksen allekirjoittaminen, johon ei liity mitään erityisiä muita velvoitteita, voidaan katsoa kuuluvan myös kunnan toimialaan. Helsingin kaupunki on jo Mayors for Peace -verkoston jäsen. Kaupunginhallitus tukee ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen allekirjoittamista.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 21.10.2020 Juva Kati Helsinki tukee ydinasekieltosopimusta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.04.2021 § 300

HEL 2020-011655 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunkien kansainvälinen toiminta on viimeisten vuosikymmenien aikana laajentunut ja monipuolistunut. Nykyisessä kansainvälisessä tilanteessa, ja koska nimenomaan kaupungit tulisivat olemaan mahdollisen ydinhyökkäyksen kohteina, kaupunginhallitus katsoo, että tällaisen vetoomuksen allekirjoittaminen, johon ei liity mitään erityisiä muita velvoitteita, voidaan katsoa kuuluvan myös kunnan toimialaan. Helsingin kaupunki on jo Mayors for Peace -verkoston jäsen. Kaupunginhallitus tukee ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen allekirjoittamista.

Käsittely

26.04.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Muutetaan kpl 9 kuulumaan seuraavasti:

“Kaupunkien kansainvälinen toiminta on viimeisten vuosikymmenien aikana laajentunut ja monipuolistunut. Nykyisessä kansainvälisessä tilanteessa, ja koska nimenomaan kaupungit tulisivat olemaan mahdollisen ydinhyökkäyksen kohteina, kaupunginhallitus katsoo, että tällaisen vetoomuksen allekirjoittaminen, johon ei liity mitään erityisiä muita velvoitteita, voidaan katsoa kuuluvan myös kunnan toimialaan. Helsingin kaupunki on jo Mayors for Peace -verkoston jäsen. Kaupunginhallitus tukee ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen allekirjoittamista.”

Kannattaja: Tomi Sevander

äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotus

Jaa-äänet: 7
Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 8
Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8.

19.04.2021 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566