Helsingfors stad

Protokoll

7/2021

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/11

 

21.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 92

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2021-005008, 2021-005020, 2021-005024, 2021-005049, 2021-005050

Beslut

Gruppmotioner

        Gruppmotion av Kristdemokraternas och De blås fullmäktigegrupp om energirenässans med full service

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Laura Finne-Elonen m.fl. om skyltning om svaga isar
 

        Motion av ledamoten Tuomas Rantanen m.fl. om utvecklande av invånarhus – pilotförsök med Asukastalo Ankkuri och det nya invånarhuset i Sockenbacka
 

        Motion av ledamoten Jussi Chydenius m.fl. om förbättring av säkerheten i korsningen av Tölögatan och Eino Leinos gata

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

        Motion av ledamoten Björn Månsson m.fl. om automatisk golvsänkning i bussarna

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566