Helsingfors stad

Protokoll

7/2021

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/6

 

21.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 87

Ett ouppnått bindande verksamhetsmål i 2020 års budget

HEL 2021-000408 T 02 02 01

Beslut

Stadsfullmäktige godkände utredningen om ett ouppnått bindande verksamhetsmål i 2020 års budget.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mauno Rönkkö, specialplanerare, telefon: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 20 kap. 3 § i förvaltningsstadgan för Helsingfors stad, som gäller ekonomin, ska stadsfullmäktige innan bokslutet undertecknas i stadsstyrelsen föreläggas en redogörelse för bindande verksamhetsmål som inte nåtts. I de utredningar som stadsfullmäktige behandlade 17.2.2021 saknades ett ouppnått bindande verksamhetsmål för fostrans- och utbildningssektorn i 2020 års budget.

Mål: Livskraften i områden, stadsstrukturens funktionalitet

Utfall: Gemensamt mål med kultur- och fritidssektorn: I tre skolor görs ett försök med digital bokning av lokaler, betalning och passerkontroll i samverkan med kultur- och fritidssektorn. Detta mål nåddes inte.

Skolorna för försöket blev utsedda och de behövliga tekniska lösningarna utreddes, men genomförandet av försöket stannade av, eftersom den gemensamma användningen av skolor avbröts på grund av coronakrisen. Ett projekt gemensamt för hela staden, projektet för förvaltning av det gemensamma systemet för lokalbokning, har samma mål. Som pilotprojekt i försöket har valts Kankarepuiston koulu, Jakobackas hjärta.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mauno Rönkkö, specialplanerare, telefon: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Fostrans- och utbildningssektorn

Stadskansliet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.03.2021 § 219

HEL 2021-000408 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä selvityksen vuoden 2020 talousarvion sitovan toiminnan tavoitteen toteutumatta jäämisestä.

08.02.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 17.02.2021 § 29

HEL 2021-000408 T 02 02 01

Beslut

Stadsfullmäktige godkände utredningarna från stadskansliet, direktionen för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten, direktionen för affärsverket företagshälsan, fostrans- och utbildningsnämnden, stadsmiljönämnden, räddningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt social- och hälsovårdsnämnden om de bindande verksamhetsmål i 2020 års budget som inte har uppnåtts.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av utredningarna om de ouppnådda bindande målen i 2020 års budget att sektorerna utreder möjligheten att bedöma stadens personals arbetshälsa år 2020 mitt i coronakrisen och att de utreder olika modeller för att premiera anställda. Som kriterier för premieringen kan användas bl.a. tungt arbete på grund av coronan, hälsorisker och snabba och långvariga förändringar i arbetet. (Eveliina Heinäluoma)

 

Behandling

17.02.2021 Enligt förslaget

Ledamoten Eveliina Heinäluoma understödd av ledamoten Sandra Hagman föreslog följande hemställningkläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av utredningarna om de ouppnådda bindande målen i 2020 års budget att sektorerna utreder möjligheten att bedöma stadens personals arbetshälsa år 2020 mitt i coronakrisen och att de utreder olika modeller för att premiera anställda. Som kriterier för premieringen kan användas bl.a. tungt arbete på grund av coronan, hälsorisker och snabba och långvariga förändringar i arbetet.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

1 omröstningen

Ledamoten Eveliina Heinäluomas förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av utredningarna om de ouppnådda bindande målen i 2020 års budget att sektorerna utreder möjligheten att bedöma stadens personals arbetshälsa år 2020 mitt i coronakrisen och att de utreder olika modeller för att premiera anställda. Som kriterier för premieringen kan användas bl.a. tungt arbete på grund av coronan, hälsorisker och snabba och långvariga förändringar i arbetet.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 56
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Terhi Koulumies, Anna Laine, Johanna Laisaari, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Thomas Wallgren, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 26
Ted Apter, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 2
Maria Ohisalo, Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Eveliina Heinäluomas förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566