Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2021

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/11

 

21.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 92

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2021-005008, 2021-005020, 2021-005024, 2021-005049, 2021-005050

Päätös

Ryhmäaloitteet

        Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloite täyden palvelun energiarenessanssista

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Laura Finne-Elosen ym. aloite heikoista jäistä varoittavista kylteistä
 

        valtuutettu Tuomas Rantasen ym. aloite asukastalojen kehittämisestä – pilotteina Asukastalo Ankkuri ja Pitäjänmäen uusi asukastalo
 

        valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. aloite Töölönkadun ja Eino Leinon kadun risteyksen turvallisuuden parantamisesta

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Björn Månssonin ym. aloite automaattisesta lattian laskeutumisesta busseissa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566