Helsingfors stad

Protokoll

6/2021

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/19

 

31.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 81

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2021-004203, 2021-004204, 2021-004206, 2021-004207, 2021-004210, 2021-004217, 2021-004218, 2021-004219

Beslut

Gruppmotioner

        Gruppmotion av Socialdemokratiska fullmäktigegruppen om ett återhämtningsprogram efter coronapandemin
 

        Gruppmotion av Sannfinländarnas fullmäktigegrupp om konsekvensbedömning av bostadspolitiken

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Pentti Arajärvi m.fl. om uppkallande av ett offentligt stadsrum eller stråk till minne av Jörn Donner
 

        Motion av ledamoten Petrus Pennanen m.fl. om samservice som stöd för barn med särskilda behov och deras föräldrar
 

        Motion av ledamoten Pia Pakarinen m.fl. om utnyttjande av den sydkarelska modellen för att ingripa i lagstridiga gärningar i skolorna
 

        Motion av ledamoten Pia Pakarinen m.fl. om en park för barnens rättigheter i Forsby
 

        Motion av ledamoten Fatim Diarra m.fl. om tjänster och rekreationsmöjligheter sommartid på Råholmen
 

        Motion av ledamoten Mirita Saxberg m.fl. om färjetrafik från kajerna i Kronbergsstranden till centrum med de nuvarande sjötrafikföretagen

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566