Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2021

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/6

 

31.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 68

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen valinta

HEL 2021-003502 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

        myönsi Juha Hakolalle eron kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsi Jenni Pajusen jäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon valtuustokauden lopussa päätyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö 17.3.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Juha Hakolan (Kok.) 5.6.2019 § 187 jäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon kesäkuussa 2019 alkaneeksi toimikaudeksi. Juha Hakola pyytää 17.3.2021 eroa kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen luottamustoimesta muuttuneiden luottamustehtävien vuoksi.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen kuntalain 71 §:n ja 73 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Hallintosäännön 2 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaostoon valittavan henkilön tulee olla kaupunginhallituksen jäsen tai varajäsen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö 17.3.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 195

HEL 2021-003502 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Juha Hakolalle eron kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee Jenni Pajusen jäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon valtuustokauden lopussa päätyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

22.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta esittää Jenni Pajusta jäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Antti Peltonen

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566