Helsingfors stad

Protokoll

6/2021

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/8

 

31.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 70

Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2020-012210 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Anne Korpi avsked från förtroendeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten

        valde Henriikka Tikka till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången av fullmäktigeperioden.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1

Sekretessbelagd (Tietosuojalaki 29 §)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Helsingfors tingsrätt

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 21.6.2017 (§ 294) Anne Korpi (Saml.) till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021. Anne Korpi anhåller (5.11.2020) om avsked från förtroendeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten.

Enligt lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016) väljer kommunfullmäktige nämndemännen vid tingsrätterna för en period som motsvarar fullmäktiges mandatperiod. För nämndemännen vid tingsrätten gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om kommunens förtroendevalda.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Den som väljs till nämndeman vid tingsrätten ska uppfylla behörighetsvillkoren i 2 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1

Sekretessbelagd (Tietosuojalaki 29 §)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Helsingfors tingsrätt

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.03.2021 § 178

HEL 2020-012210 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        Myöntää Anne Korvelle eron käräjäoikeuden lautamiehen luottamustoimesta ja

        valitsee Henriikka Tikan käräjäoikeuden lautamieheksi valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566