Helsingfors stad

Protokoll

6/2021

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/4

 

31.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 66

Ändring i stadsfullmäktiges sammanträdestider 2021

HEL 2020-006980 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade ändra sina sammanträdestider enligt följande:

        Fullmäktigesammanträdet 1.6.2021 kl. 18 ställs in

        Fullmäktige sammanträder 2.6.2021 kl. 18.

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

I en regeringsproposition (RP 33/2021) föreslås det en lag om senareläggning av 2021 års kommunalval. Valdagen för kommunalvalet 2021 flyttas från den 18 april till den 13 juni.

Om inte riksdagen stiftar en lag om senareläggning av 2021 års kommunalval, börjar fullmäktiges mandattid enligt 15 § 1 mom. i kommunallagen vid ingången av juni månad valåret. Stadsfullmäktige beslutade därför 23.9.2020, § 220, sammanträda tisdag 1.6.2021.

Till följd av regeringens förslag att senarelägga kommunalvalet flyttas stadsfullmäktiges första sammanträde i juni 2021 till den 2 juni enligt den normala onsdagsrytmen. Beslut om övriga ändringar i stadsfullmäktiges sammanträdestider för hösten 2021 fattas tidigast vid stadsfullmäktiges sammanträde 21.4.2021.

Det anges i 94 § 1 mom. i kommunallagen (410/2015) att fullmäktige sammanträder vid de tider som fullmäktige beslutat och även när fullmäktiges ordförande anser det vara påkallat. I 94 § 2 mom. anges det att fullmäktige också ska sammankallas när kommunstyrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna begär det för behandlingen av ett visst ärende.

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 23.09.2020 § 220

HEL 2020-006980 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade hålla sina sammanträden år 2021 enligt följande:

nr

vecka

dag

kl.

 

1

3

20.1.2021

18

frågestund

2

5

3.2.2021

18

 

3

7

17.2.2021

18

motionsbehandling

4

9

3.3.2021

18

frågestund

5

11

17.3.2021

18

 

6

13

31.3.2021

18

frågestund

7

16

21.4.2021

18

 

8

18

5.5.2021

18

frågestund

9

20

19.5.2021

18

motionsbehandling

10

22

1.6.2021

18

 

11

24

16.6.2021

18

 

12

25

23.6.2021

16

bokslut

13

34

25.8.2021

18

 

14

36

8.9.2021

18

frågestund

15

38

22.9.2021

18

 

16

40

6.10.2021

18

motionsbehandling

17

42

20.10.2021

18

frågestund

18

44

3.11.2021

18

 

19

45

10.11.2021

16

budget

20

47

24.11.2021

18

budget, motionsbehandling

21

49

8.12.2021

16

 

 

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566