Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2021

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/10

 

31.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 72

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen

HEL 2021-002358 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto muutti luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia seuraavasti:

Luottamustoimeen liittyvien matkakustannusten korvaaminen

Luvun kolmannen kappaleen viimeiseksi lauseeksi lisättiin:

Kaupunginvaltuutetuilla ja varavaltuutetuilla on oikeus saada HSL:n kaupunkipyöräkausi käyttöönsä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet  31.3.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Luottamustoimeen liittyvien matkakustannusten korvaaminen

Kaupunginvaltuutetuille ja varavaltuutetuille esitetään lisättäväksi oikeus saada HSL:n kaupunkipyöräkausi toistaiseksi käyttöönsä. Etu on kaupungin liikkumisohjelman mukainen. Sillä halutaan tuoda fyysinen aktiivisuus luonnolliseksi osaksi ihmisten jokapäiväistä elämää. Etu on henkilökohtainen ja veronalainen. Kaupunkipyörää voi käyttää luottamustehtävien hoitoa varten sekä vapaa-ajalla.

Toimivalta

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Hallintosäännön 31 luvussa määrätään kuntalain edellyttämistä luottamushenkilöille maksettavista taloudellisista etuuksista ja korvauksista. Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää perusteiden lisäksi myös palkkioista ja korvausten suuruudesta ja rajoituksista.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet  31.3.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Toimialat, liikelaitokset ja virastot

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.03.2021 § 184

HEL 2021-002358 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia seuraavasti:

Luottamustoimeen liittyvien matkakustannusten korvaaminen

Luvun kolmannen kappaleen viimeiseksi lauseeksi lisätään:

Kaupunginvaltuutetuilla ja varavaltuutetuilla on oikeus saada HSL:n kaupunkipyöräkausi käyttöönsä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566