Helsingfors stad

Protokoll

6/2021

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/5

 

31.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 67

Val av ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion

HEL 2021-003350 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        konstaterade att Terhi Koulumies förtroendeuppdrag som ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion har upphört

        valde Daniel Sazonov till ersättare (personlig ersättare för Juha Hakola) i stadsstyrelsens koncernsektion för den mandattid som slutar vid utgången av fullmäktigeperioden.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 5.6.2019 (§ 187) Terhi Koulumies (Saml.) till personlig ersättare för Juha Hakola i stadsstyrelsens koncernsektion för den mandattid som börjar i juni 2019.

Terhi Koulumies anhöll 19.2.2021 om avsked för förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsen, och stadsfullmäktige beviljade henne avsked 17.3.2021, § 54. Enligt 2 kap. 4 § i förvaltningsstadgan väljs ledamöterna och ersättarna i koncernsektionen bland ledamöterna och ersättarna i stadsstyrelsen. Eftersom Terhi Koulumies inte längre är ledamot i stadsstyrelsen, förlorar hon sin valbarhet till förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsens koncernssektion.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar med stöd av 71 § i och 73 § i kommunallagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 194

HEL 2021-003350 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        toteaa, että kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen Terhi Koulumiehen luottamustoimi on päättynyt ja

        valitsee Daniel Sazonovin varajäseneksi (Juha Hakolan henkilökohtainen varajäsen) kaupunginhallituksen konsernijaostoon valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

22.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta esittää Daniel Sazonovia varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Antti Peltonen

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566