Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2021

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/4

 

31.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 66

Muutos kaupunginvaltuuston kokousaikoihin 2021

HEL 2020-006980 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto muutti kokousaikojaan seuraavasti:

        Valtuuston kokous 1.6.2021 klo 18 perutaan

        Valtuusto kokoontuu 2.6.2021 klo 18.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallituksen esityksessä (HE 33/2021) ehdotetaan säädettäväksi laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä. Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä siirretään huhtikuun 18. päivästä kesäkuun 13. päivään.

Ennen eduskunnan säätämää lakia vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä, valtuuston toimikausi alkaisi kuntalain 15 §:n 1 momentin mukaan vaalivuoden kesäkuun alusta. Sen takia kaupunginvaltuusto päätti 23.9.2020 § 220 kokoontua tiistaina 1.6.2021.

Hallituksen esittämän kuntavaalien siirtämisen takia kaupunginvaltuuston kesäkuun 2021 ensimmäinen kokous siirretään valtuuston normaaliin keskiviikkorytmiin 2. päivälle kesäkuuta.
Muista kaupunginvaltuuston kokousaikojen muutoksista syyskaudelle 2021 päätetään aikaisintaan 21.4.2021 kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Kuntalain (410/2015) 94 §:n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Saman pykälän 2 momentin mukaan valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 23.09.2020 § 220

HEL 2020-006980 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti pitää kokouksensa vuonna 2021 seuraavasti:

nro

vko

päivä

klo

 

1

3

20.1.2021

18

kyselytunti

2

5

3.2.2021

18

 

3

7

17.2.2021

18

aloitekäsittely

4

9

3.3.2021

18

kyselytunti

5

11

17.3.2021

18

 

6

13

31.3.2021

18

kyselytunti

7

16

21.4.2021

18

 

8

18

5.5.2021

18

kyselytunti

9

20

19.5.2021

18

aloitekäsittely

10

22

1.6.2021

18

 

11

24

16.6.2021

18

 

12

25

23.6.2021

16

tilinpäätös

13

34

25.8.2021

18

 

14

36

8.9.2021

18

kyselytunti

15

38

22.9.2021

18

 

16

40

6.10.2021

18

aloitekäsittely

17

42

20.10.2021

18

kyselytunti

18

44

3.11.2021

18

 

19

45

10.11.2021

16

talousarvio

20

47

24.11.2021

18

talousarvio, aloitekäsittely

21

49

8.12.2021

16

 

 

 

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566