Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2021

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/19

 

31.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 81

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2021-004203, 2021-004204, 2021-004206, 2021-004207, 2021-004210, 2021-004217, 2021-004218, 2021-004219

Päätös

Ryhmäaloitteet

        Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite koronapandemian jälkeisestä elpymisohjelmasta
 

        Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite asuntopolitiikan vaikutusarvioinnista

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Pentti Arajärven ym. aloite julkisen kaupunkitilan tai reitin nimeämisestä Jörn Donnerin muistoksi
 

        valtuutettu Petrus Pennasen ym. aloite yhden luukun periaatteesta erityislasten ja heidän vanhempiensa tukemiseen
 

        valtuutettu Pia Pakarisen ym. aloite Etelä-Karjalan mallin hyödyntämisestä lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa
 

        valtuutettu Pia Pakarisen ym. aloite Lasten oikeuksien puiston perustamisesta Koskelaan
 

        valtuutettu Fatim Diarran ym. aloite kesäajan palveluista ja virkistysmahdollisuuksista Rajasaareen
 

        valtuutettu Mirita Saxbergin ym. aloite lauttaliikenteestä Kruunuvuorenrannan laitureilta keskustaan nykyisten vesiliikennöitsijöiden kanssa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566