Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2021

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/1

 

31.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 63

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

        Jan Vapaavuori, tilalle Tapio Klemetti

        Arja Karhuvaara, tilalle Laura Rissanen

        Terhi Koulumies, tilalle Laura Varjokari

        Seija Muurinen, tilalle Matias Pajula

        Mia Nygård-Peltola, tilalle Matti Niiranen

        Jasmin Hamid, tilalle Lilja Tamminen

        Maria Ohisalo, tilalle Amanda Pasanen

        Thomas Wallgren, tilalle Maija Anttila

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

        Dan Koivulaakso

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Käsittely

 

Kaupunginvaltuusto totesi esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566