Helsingfors stad

Protokoll

6/2021

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/9

 

31.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 71

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om befogenheterna vid fördelning av understödsanslag som står till centralförvaltningens disposition

HEL 2021-003290 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände förvaltningsstadga för Helsingfors stad i enlighet med bilaga 1.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Eeva-Liisa Rintala, expert, telefon: 310 33303

eevaliisa.rintala(a)hel.fi

Bilagor

1

Förvaltningsstadga 31.3.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Det är meningen att förvaltningsstadgan ska få en särskild bestämmelse om att kanslichefen har rätt att besluta om fördelning av understödsanslag som står till centralförvaltningens disposition och övervakning av användningen av understöden. Den här befogenheten är avsedd att vara delegerbar.

Ändringen är klargörande till sin karaktär. Besluten om understödsanslagen och övervakningen av användningen har i sektorerna separat ålagts nämnderna i förvaltningsstadgan. Verksamheten vid centralförvaltningen har baserat sig bara på kanslichefens och avdelningarnas budgetbefogenheter, och det har inte funnits några säskilda bestämmelser om understöden.

För klarhetens skull och för att stadgehelheten ska vara enhetlig är det motiverat att införa en särskild bestämmelse om understöden också för centralförvaltningen. Revisionskontoret har i sin granskningspromemoria om understöden fäst avseende vid att förvaltningsstadgan är oenhetlig. Ändringen påverkar inte stadsstyrelsens understödsbefogenheter.

Förvaltningsstadgan föreslås får en ny punkt 8a i 12 kap. 1 § 2 mom. med följande lydelse:

Kanslichefen, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna, beslutar om eller godkänner grunder och gränser enligt vilka en tjänsteinnehavare beslutar om

8a fördelning av understödsanslag som står till centralförvaltningens disposition och övervakning av användningen av understöden

Ändringen bör behandlas i stadsstyrelsen 22.3.2021 och i stadsfullmäktige 31.3.2021, för att den ska ha trätt i kraft när stadskansliet i april 2021 beviljar organisationsunderstöd inom ramen för sysselsättningsåtgärderna.

Ändringen har beretts i samverkan mellan stadskansliets näringslivsavdelning och förvaltningsavdelning. De föreslagna ändringarna i förvaltningsstadgan behandlades 15.3.2021 i stadgearbetsgruppen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Eeva-Liisa Rintala, expert, telefon: 310 33303

eevaliisa.rintala(a)hel.fi

Bilagor

1

Förvaltningsstadga 31.3.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 193

HEL 2021-003290 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Eeva-Liisa Rintala, asiantuntija, puhelin: 310 33303

eevaliisa.rintala(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566