Helsingfors stad

Protokoll

5/2021

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/8

 

17.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 58

Rapport till stadsfullmäktige om målen för dottersammanslutningar i 2020 års budget

HEL 2021-000968 T 00 01 05

Beslut

Stadsfullmäktige godkände

        avvikelserna i de mål för dottersammanslutningar i 2020 års budget som ska rapporteras till stadsfullmäktige i fråga om Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors och Seure Henkilöstöpalvelut Oy.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Pia Halinen, controller, telefon: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Tiina Leinonen, specialplanerare, telefon: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Liite 1. Muille tytäryhteisöille asetetut tavoitteet vuodelle 2020

2

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Helsingfors stads budget för år 2020 (stadsfullmäktige 27.11.2019) fastställde ekonomiska mål och/eller verksamhetsmål för de dottersammanslutningar vars verksamhet är marknadsbaserad och för stadens övriga mest betydelsefulla dottersammanslutningar i syfte att säkerställa att deras agerande är förenligt med stadskoncernens helhetsintresse. Målen är också avsedda att säkra att stadens ägarvärde utvecklas positivt.

Bilaga 1 innehåller information om de mål för övriga dottersammanslutningar som är fastställda i 2020 års budget och som ska rapporteras till stadsfullmäktige och om hur målen utfallit. Bilaga 2 innehåller motsvarande uppgifter i fråga om de bolag vars verksamhet är marknadsbaserad. På basis av sammanslutningarnas egen uppföljning och rapportering har de mål som ska rapporteras till stadsfullmäktige nåtts utom i fråga om Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors och Seure Henkilöstöpalvelut Oy.

En mera detaljerad utredning av hur budgetmålen har nåtts föreläggs koncernsektionen i form av Sammanslutningsrapporten 4/2020.

Sammandrag av de ouppnådda mål som ska rapporteras till stadsfullmäktige

Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors

Mål:

Kostnadsstegringen inom fastighetsunderhållet (euro/m²) högst lika stor som den indexstegring som beskriver underhållskostnaderna (jfr Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll).

Utfall:

Underhållskostnaderna för bolagets fastigheter förändrades i genomsnitt med 10,52 procent under en treårsperiod, vilket är 9,22 procentenheter mer än den genomsnittliga indexförändringen på tre år under rapporteringsperioden. Bolagets verksamhet har genomgått en kraftig förändringsfas och det har förekommit partiella delningar och fastighetsutvecklingsprojekt i bolaget. Antalet kvadratmeter i byggnadsbeståndet minskade under perioden med 14,78 procent från året innan till följd av fastighetsutvecklingsprojekten. Samtidigt har det pågått förberedelser för en framtida tillväxt i verksamhetsvolymen och en mångsidig utveckling av bolagets funktioner. Bolagets fasta kostnader (euro/m²) ökade under rapporteringsperioden på grund av förändringarna i byggnadsbeståndet, men de kommande ändringarna i verksamheten påverkar sannolikt nyckeltalen i motsatt riktning under de närmaste åren. De årliga förändringarna i nyckeltalet för bolagets kostnader för fastighetsunderhåll (euro/m²) har påverkats utom av de ovan nämnda förändringarna i byggnadsbeståndet också av de åtgärder som genomförts under olika kontogrupper och av de årliga volymerna för dessa.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Mål:

De fasta kostnaderna och avskrivningarna per fullgjort arbetsskift minskar med 4 % jämfört med år 2019.

Utfall:

Bolagets siffra för 2019 års betraktelseperiod var 19,57 euro/fullgjort arbetsskift. Siffran år 2020 blev 23,16 euro/fullgjort arbetsskift. Siffran i målet ökade med 18 %. Målet nåddes inte, eftersom bolaget hade gjort omfattande satsningar på personalvolymen för att kunna svara mot den kraftigt ökande efterfrågan. Till följd av coronaläget sjönk dock efterfrågan avsevärt och samtidigt också antalet fullgjorda arbetsskift. Med hjälp av permitteringar gjordes det besparingar i personalkostnaderna, men relativt sett i mindre grad än efterfrågan sjönk.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Pia Halinen, controller, telefon: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Tiina Leinonen, specialplanerare, telefon: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Liite 1. Muille tytäryhteisöille asetetut tavoitteet vuodelle 2020

2

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 140

HEL 2021-000968 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

        tytäryhteisöjen vuoden 2020 talousarviossa asetettujen kaupunginvaltuustolle raportoitavien tavoitteiden poikkeamat Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen ja Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osalta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.02.2021 § 11

HEL 2021-000968 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

        tytäryhteisöjen vuoden 2020 talousarviossa asetettujen kaupunginvaltuustolle raportoitavien tavoitteiden poikkeamat Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen ja Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osalta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Tiina Leinonen, esityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566