Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2021

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/1

 

17.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 51

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

        Fatim Diarra tilalla Johanna Nuorteva

        Tuula Haatainen tilalla Maija Anttila

        Terhi Koulumies tilalla Laura Rissanen

        Maria Ohisalo tilalla Jarmo Nieminen

        Pia Pakarinen tilalla Matias Pajula

        Jaana Pelkonen tilalla Tapio Klemetti

        Satu Silvo tilalla Lilja Tamminen

        Sampo Terho tilalla Nuutti Hyttinen

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

        Thomas Wallgren

        Eveliina Heinäluoma

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566