Helsingfors stad

Protokoll

5/2021

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/7

 

17.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 57

Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2021-001305 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Sami Matikainen avsked från förtroendeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten

        valde Stella Qin till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången av fullmäktigeperioden.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 29.1.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Helsingfors tingsrätt

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 21.6.2017 (§ 294) Sami Matikainen (SDP) till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som börjar år 2017. Sami Matikainen anhåller (29.1.2021) om avsked från förtroendeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten på grund av flyttning från orten.

Enligt lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016) väljer kommunfullmäktige nämndemännen vid tingsrätterna för en period som motsvarar fullmäktiges mandatperiod. För nämndemännen vid tingsrätten gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om kommunens förtroendevalda.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Den som väljs till nämndeman vid tingsrätten ska uppfylla behörighetsvillkoren i 2 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 29.1.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Helsingfors tingsrätt

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.03.2021 § 164

HEL 2021-001305 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Sami Matikaiselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luottamustoimesta ja

        valitsee Stella Qinin käräjäoikeuden lautamieheksi valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

08.03.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Uusi henkilö valitaan lautamieheksi valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi, ei vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566