Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2021

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/5

 

17.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 55

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2020-011073 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

        myönsi Petra Salmelle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsi Jonna Lähdemäen varajäseneksi keskusvaalilautakuntaan valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 6.10.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Petra Salmen (Pir.) 7.6.2017 (§ 263) varajäseneksi keskusvaalilautakuntaan (sijaantulojärjestyksessä viides varajäsen) vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi. Petra Salmi pyytää 6.10.2020 eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenen luottamustoimesta puolueesta eroamisen takia.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 6.10.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta

Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.03.2021 § 165

HEL 2020-011073 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Petra Salmelle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee Jonna Lähdemäen varajäseneksi keskusvaalilautakuntaan valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

08.03.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Uusi jäsen valitaan luottamustoimeen valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi, ei vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566