Helsingfors stad

Protokoll

5/2021

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/12

 

17.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 62

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2021-003525, 2021-003494, 2021-003496, 2021-003497, 2021-003498, 2021-003500

Beslut

Budgetmotioner

        Budgetmotion av ledamoten Martina Harms-Aalto m.fl. om ökning av löneanslagen för småbarnspedagogiken

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Veronika Honkasalo m.fl. om en återvinningsstation i Mosabacka
 

        Motion av ledamoten Johanna Nuorteva m.fl. om möjligheten till Ote-undervisning även för unga placerade utom hemmet
 

        Motion av ledamoten Tuomas Rantanen m.fl. om en coronaarbetsgrupp och en krisplan för kulturbranschen
 

        Motion av ledamoten Petra Malin m.fl. om tryggande av eftermiddagsvård för barn som hamnar i kläm mellan tjänsterna
 

        Motion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om en allmän vinterbadplats i Helsingfors

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566