Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2021

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/12

 

17.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 62

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2021-003525, 2021-003494, 2021-003496, 2021-003497, 2021-003498, 2021-003500

Päätös

Talousarvioaloitteet

        valtuutettu Martina Harms-Aallon ym. aloite varhaiskasvatuksen palkkamäärärahojen lisäämisestä

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Veronika Honkasalon ym. aloite kierrätyspisteen sijoittamisesta Tapanilaan
 

        valtuutettu Johanna Nuortevan ym. aloite mahdollisuudesta ote-opetukseen myös kodin ulkopuolelle sijoitetuille nuorille
 

        valtuutettu Tuomas Rantasen ym. aloite kulttuurin koronatyöryhmän perustamisesta ja kulttuurialan kriisisuunnitelman tekemisestä
 

        valtuutettu Petra Malinin ym. aloite iltapäivähoidon turvaamisesta palveluiden väliin putoaville lapsille
 

        valtuutettu Ville Jalovaaran ym. aloite yleisestä talviuintipaikasta Helsinkiin

 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566