Helsingfors stad

Protokoll

5/2021

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

17.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 53

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2021-002679 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Sampo Terho avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsfullmäktige

        konstaterade att Nuutti Hyttinen med stöd av 17 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015), sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat honom, blir ny stadsfullmäktigeledamot för den mandattid som slutar vid utgången av fullmäktigeperioden

        konstaterade att centralvalnämnden förordnar en sjätte ersättare i Sannfinländarnas fullmäktigegrupp för den mandattid som slutar vid utgången av fullmäktigeperioden.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1

Eronpyyntö 1.3.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att Sampo Terho (Blå) 1.3.2021 har anhållit om avsked från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot. Ny ledamot blir i enlighet med inträdesordningen första ersättaren i Sannfinländarnas fullmäktigegrupp Nuutti Hyttinen sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat honom.

Enligt 93 § i vallagen ska den kommunala centralvalnämnden på begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om antalet ersättare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandatperiod. När stadsfullmäktige har beviljat Sampo Terho avsked från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot kommer stadsfullmäktiges ordförande att begära att centralvalnämnden ska förordna en sjätte ersättare i Sannfinländarnas fullmäktigegrupp.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1

Eronpyyntö 1.3.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Centralvalnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.03.2021 § 162

HEL 2021-002679 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Sampo Terholle eron kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta

        toteaa, että kuntalain (410/2015) 17 §:n 2 momentin mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Nuutti Hyttinen valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi

        toteaa, että keskusvaalilautakunta nimeää Perussuomalaisten valtuustoryhmälle kuudennen (6.) varavaltuutetun valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

08.03.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet, uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Nuutti Hyttinen valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi, ei vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Keskusvaalilautakunta nimeää Perussuomalaisten valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi, ei vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566