Helsingfors stad

Protokoll

4/2021

1 (5)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/6

 

03.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 49

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om en smidigare boendekedja för dem som får psykiatrisk rehabilitering

HEL 2020-009755 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder om det är möjligt att i fortsättningen ägna mer uppmärksamhet åt ett smidigare samarbete mellan den ungdomspsykiatriska vårdkedjan vid HUS och Helsingfors social- och hälsovårdssektors vård utom hemmet i fråga om de barn och ungdomar som inte bor hemma. Till detta hänför sig också skräddarsydda boendetjänster och andra stödtjänster för sådana klienter när de övergår till vuxenpsykiatrin. (Tuomas Rantanen)

 

Behandling

Ledamoten Tuomas Rantanen understödd av ledamoten Petra Malin föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder om det är möjligt att i fortsättningen ägna mer uppmärksamhet åt ett smidigare samarbete mellan den ungdomspsykiatriska vårdkedjan vid HUS och Helsingfors social- och hälsovårdssektors vård utom hemmet i fråga om de barn och ungdomar som inte bor hemma. Till detta hänför sig också skräddarsydda boendetjänster och andra stödtjänster för sådana klienter när de övergår till vuxenpsykiatrin.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

3 omröstningen

Ledamoten Tuomas Rantanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder om det är möjligt att i fortsättningen ägna mer uppmärksamhet åt ett smidigare samarbete mellan den ungdomspsykiatriska vårdkedjan vid HUS och Helsingfors social- och hälsovårdssektors vård utom hemmet i fråga om de barn och ungdomar som inte bor hemma. Till detta hänför sig också skräddarsydda boendetjänster och andra stödtjänster för sådana klienter när de övergår till vuxenpsykiatrin.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 76
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Blanka: 8
Maija Anttila, Jussi Halla-aho, Ville Jalovaara, Dani Niskanen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Wille Rydman, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 1
Otto Meri

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Tuomas Rantanens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Bilagor

1

Mielenterveyskuntoutujien asumisketjun sujuvoittaminen

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Seija Muurinen och 18 andra ledamöter framför i sin motion att stadens sektorer bör göra ett mer effektivt samarbete för en smidigare boendekedja och övergångar inom den för personer som får psykiatrisk rehabilitering.

Stadsstyrelsen konstaterar att av dem som väntade på en serviceboendeplats för personer som får psykiatrisk rehabilitering fanns vid slutet av år 2020 ungefär hälften på en bäddavdelning vid Aurorasjukhuset. Ungefär hälften väntade på en serviceboendeplats vid enheten för psykiatrisk boenderehabilitering i Aurorasjukhusets område. I början av det innevarande året har man inrättat två nya boendeenheter vid Aurora för personer som får psykiatrisk rehabilitering. Den psykiatriska öppenvårdens rörliga tjänster har utökats i psykiatriska vårdens boendeenheter. Målet är att öka stödet för hemmaboende, minska behovet av sjukhusvård och främja den boendes rehabilitering för att kunna utnyttja mer självständiga boendetjänster.

Stadskansliet, social- och hälsovårdssektorn samt stadsmiljösektorn samarbetar för att förbättra boendet för specialgrupper. Staden erbjuder stött boende för specialgrupper genom sin egen verksamhet samt genom köpt service. För dem som har behov av stött boende är det viktigt att det finns tillräckligt med boendeplatser och att rätt grad av stöd erbjuds i den rådande livssituationen. För kundens övergång från stött boende till sedvanligt boende gäller en praxis som överenskommits om på stadsnivå och som granskas årligen.

Åtgärdsplanen för förebyggande och minskande av hemlöshet har sammanställts i samarbete mellan social- och hälsovårdssektorn, stadsmiljösektorn och stadskansliet. Social- och hälsovårdsväsendet utvecklar även social- och hälsovårdstjänster för att minska hemlöshet genom ett separat projekt som stöds av staten. Man har lyckats med att minska köerna till stött boende. I slutet av september 2020 hade man skaffat 10 000 dygn mer av boendetjänster för psykiatriska vårdens kunder vid social- och hälsovårdssektorn än vid samma tidpunkt föregående år. Dessutom har psykiatriska öppenvårdens rörliga tjänster ökats för att stödja boendet för kunder inom den psykiatriska rehabiliteringen.

Social- och hälsovårdsväsendet utvecklar även social- och hälsovårdstjänster för att minska hemlöshet genom ett separat projekt som stöds av staten. Projektet inleddes i oktober 2020 och det pågår i två år. Projektets mål är att förbättra tjänsterna med låg tröskel samt verksamhetsmodellerna som erbjuder personer med särskilda behov smidigt hjälp med hänsyn till de individuella behoven. Det separata projektet hänger samman med regeringens mål om att minska hemlösheten till hälften samt målen för projektet Framtidens social- och hälsocentral.

Svaret har beretts i samarbete med social- och hälsovårdssektorn.

Stadsstyrelsen förutsätter att läget med boendekedjan för personer som får psykiatrisk rehabilitering ska utvärderas år 2022 vid avslutet av det statsstödda projektet som ska minska hemlösheten och att det ska rapporteras till social- och hälsovårdsnämnden.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Bilagor

1

Mielenterveyskuntoutujien asumisketjun sujuvoittaminen

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.02.2021 § 120

HEL 2020-009755 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus edellyttää, että mielenterveyskuntoutujien asumisketjun tilanne arvioidaan valtionavustuksen tuella toteutettavan asunnottomuuden vähentämishankkeen päättyessä vuonna 2022, ja siitä raportoidaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Käsittely

15.02.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisäys:

Kaupunginhallitus edellyttää, että mielenterveyskuntoutujien asumisketjun tilanne arvioidaan valtionavustuksen tuella toteutettavan asunnottomuuden vähentämishankkeen päättyessä vuonna 2022, ja siitä raportoidaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Kannattaja: Pia Pakarinen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

08.02.2021 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566