Helsingfors stad

Protokoll

4/2021

1 (6)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/7

 

03.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 50

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2021-002851, 2021-002862, 2021-002865, 2021-002866, 2021-002867, 2021-002868, 2021-002869, 2021-002870, 2021-002871, 2021-002872, 2021-002873, 2021-002874, 2021-002875, 2021-002876, 2021-002877, 2021-002878, 2021-002879, 2021-002880, 2021-002881, 2021-002882, 2021-002883, 2021-002884, 2021-002885, 2021-002886, 2021-002887, 2021-002888, 2021-002890, 2021-002891, 2021-002892, 2021-002893, 2021-002894, 2021-002895, 2021-002896, 2021-002897, 2021-002898, 2021-002899, 2021-002900, 2021-002901, 2021-002902, 2021-002903, 2021-002904, 2021-002905, 2021-002907, 2021-002908, 2021-002909, 2021-002910, 2021-002911, 2021-002913, 2021-002914, 2021-002915, 2021-002916, 2021-002917, 2021-002918, 2021-002919, 2021-002921, 2021-002922, 2021-002923

HEL 2021-002927, 2021-002906, 2021-002849, 2021-002924, 2021-002848, 2021-002925, 2021-002859, 2021-002856, 2021-002852

Beslut

Budgetmotioner

        Budgetmotion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om inledande av planeringen och bygget av Nordsjö räddningsstation 2022
 

        Budgetmotion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om en långtradarparkering nära Nordsjö hamn
 

        Budgetmotion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om en padelbana i Nordsjö
 

        Budgetmotion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om avhjälpande av bristen på hälsovårdstjänster i Nordsjö
 

        Budgetmotion av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara m.fl. om en områdesplan för Drumsö
 

        Budgetmotion av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara m.fl. om enkelbiljett till halva priset för 70 år fyllda
 

        Budgetmotion av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara m.fl. om reparation av bryggorna på Humaus havsbad på Drumsö
 

        Budgetmotion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om utvidgning av specialsimkortet till lymfödempatienter
 

        Budgetmotion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om teknisk personal till Nordhuset
 

        Budgetmotion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om understöd till frilansare och kulturaktörer
 

        Budgetmotion av ledamoten Vesa Korkkula m.fl. om bättre lön för akutvårdare, närvårdare och brandmän
 

        Budgetmotion av ledamoten Vesa Korkkula m.fl. om mer resurser för yrkesutbildningen
 

        Budgetmotion av ledamoten Vesa Korkkula m.fl. om mer resurser för studiehandledning i gymnasierna
 

        Budgetmotion av ledamoten Vesa Korkkula m.fl. om bättre utbud av studieperioder och mindre gruppstorlekar i gymnasierna
 

        Budgetmotion av ledamoten Vesa Korkkula m.fl. om mer resurser för inlärnings- och skolgångsstöd och för positiv särbehandling
 

        Budgetmotion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om mer resurser för Navigatorn
 

        Budgetmotion av ledamoten Arja Karhuvaara om aktivare trafikstadsverksamhet för inlärning av trafikvett på alla håll i staden
 

        Budgetmotion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om sockermätning för patienter inom den specialiserade sjukvården och för diabetiker med sänkt funktionsförmåga
 

        Budgetmotion av ledamoten Arja Karhuvaara om lätta scenkonstruktioner lämpade för teaterverksamhet i större parker
 

        Budgetmotion av ledamoten Sinikka Vepsä m.fl. om ett separat anslag för kostnadsersättningar inom frivillighjälpen för kollektivtrafikresor och måltider
 

        Budgetmotion av ledamoten Amanda Pasanen m.fl. om ett pilotprojekt med gratis menstruationsskydd
 

        Budgetmotion av ledamoten Sinikka Vepsä m.fl. om ett separat anslag för ett stödpaket till hemvårdsklienter efter coronapandemin
 

        Budgetmotion av ledamoten Mika Ebeling m.fl. om Helsingforstillägg till hemvårdsstödet för 1–3-åringar
 

        Budgetmotion av ledamoten Pilvi Torsti m.fl. om fördubbling av finansieringen för positiv särbehandling
 

        Budgetmotion av ledamoten Jussi Chydenius m.fl. om tilläggsanslag för understöd till helsingforsiska frilansare i kultur- och konstbranschen
 

        Budgetmotion av ledamoten Pilvi Torsti m.fl. om införande av principen med närdaghem i Helsingfors
 

        Budgetmotion av ledamoten Johanna Sydänmaa m.fl. om anställning av studiecoachar och arbetslivstränare vid Stadin ammatti- ja aikuisopisto
 

        Budgetmotion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om uppmärksammande av vårdpersonalen för arbetet under coronaepidemin
 

        Budgetmotion av ledamoten Johanna Sydänmaa m.fl. om anställning av skolcoachar vid Helsingfors grundskolor
 

        Budgetmotion av ledamoten Tapio Klemetti m.fl. om planering av en utbyggnad av snöläggningssystemet för skidspår i Svedängen
 

        Budgetmotion av ledamoten Thomas Wallgren m.fl. om bidrag för föreningen Luckan
 

        Budgetmotion av ledamoten Johanna Nuorteva m.fl. om en garanterad plats inom Ote-undervisningen för elever som uppfyller alla kriterier
 

        Budgetmotion av ledamoten Johanna Nuorteva m.fl. om fastställande av speciallärardimensioneringen så att elevstödet säkerställs
 

        Budgetmotion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om iståndsättning av området vid Ursins klippa och av Den eviga elden på platsen
 

        Budgetmotion av ledamoten Mirita Saxberg m.fl. om betalning av Helsingforstillägg till familjer med en förälder och med ett barn under 1,5 år
 

        Budgetmotion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om anställning av en ljudtekniker till Månsasgården
 

        Budgetmotion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om slopad avgift för närståendevårdares lediga dagar
 

        Budgetmotion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om ett löneprogram för brandmännen
 

        Budgetmotion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om fler socialarbetare inom tjänsterna för personer med funktionsnedsättning
 

        Budgetmotion av ledamoten Thomas Wallgren m.fl. om främjande av det globala ansvaret tillsammans med medborgarorganisationer
 

        Budgetmotion av ledamoten Otto Meri m.fl. om konkreta listor över sparobjekt inom sektorerna
 

        Budgetmotion av ledamoten Otto Meri om slopande av stadens hissunderstöd
 

        Budgetmotion av ledamoten Terhi Peltokorpi m.fl. om återinförande av kommuntillägget till hemvårdsstödet för tvååringar
 

        Budgetmotion av ledamoten Mia Nygård-Peltola om tillräckligt med boendeparkeringsplatser i Helsingfors centrala områden
 

        Budgetmotion av ledamoten Mia Nygård Peltola om iståndsättning av Smedsparken
 

        Budgetmotion av ledamoten Veronika Honkasalo m.fl. om stöd för konstnärer på det fria fältet över coronakrisen
 

        Budgetmotion av ledamoten Paavo Arhinmäki m.fl. om en investeringsplan med mottot Helsingfors har världens bäst fungerande förorter
 

        Budgetmotion av ledamoten Paavo Arhinmäki m.fl. om ett anslag för ett uppföljningsprogram som stöd för barn och ungdomar efter coronan
 

        Budgetmotion av ledamoten Mia Nygård-Peltola om tillräckligt många lärare i förhållande till elevantalet också i Helsingfors s.k. gamla stadsdelar
 

        Budgetmotion av ledamoten Suldaan Said Ahmed m.fl. om skuldrådgivning med låg tröskel för ungdomar
 

        Budgetmotion av ledamoten Mia Nygård-Peltola om bättre utnyttjande av tomma kontorslokaler i Helsingfors
 

        Budgetmotion av ledamoten Petra Malin m.fl. om höjning av lokaldimensioneringen per barn för nya och ombyggda daghemslokaler
 

        Budgetmotion av ledamoten Petra Malin m.fl. om mer resurser för den grundläggande utbildningen och avstående från nedskärningar
 

        Budgetmotion av ledamoten Petra Malin m.fl. om återinförande av Helsingforstillägget till hemvårdsstödet för 1–2-åringar
 

        Budgetmotion av ledamoten Jukka Järvinen m.fl. om renovering av Käpylinna
 

        Budgetmotion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om ökade idrottsinvesteringar
 

        Budgetmotion av ledamoten Eva Biaudet m.fl. om koordinerad integration på svenska i huvudstadsregionen

Gruppmotioner

        Gruppmotion av Samlingspartiets fullmäktigegrupp om stärkande av en trygg skolgång för barn och lösning av narkotikaproblemet i Helsingfors
 

        Gruppmotion av Centerns fullmäktigegrupp om möjlighet till arbete oberoende av plats

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara m.fl. om en barn- och seniorstig i Centralparken
 

        Motion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om understöd till frilansare och kulturaktörer under undantagsförhållandena
 

        Motion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om en reparations- och användningsplan för Ås ungdomsgård
 

        Motion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om fusionering av Fastighets Ab Auroraborg med Helsingfors stads bostäder Ab
 

        Motion av ledamoten Tuomas Rantanen m.fl. om återinrättande av Laajasalon lukio
 

        Motion av ledamoten Mia Haglund m.fl. om ett försök med förkortad arbetstid
 

        Motion av ledamoten Mai Kivelä m.fl. om avgiftsfri servering av frukost i grundskolorna

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

        Motion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om skor för hemvårdspersonalen i syfte att förebygga halkolyckor

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566