Helsingfors stad

Protokoll

4/2021

1 (7)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/5

 

03.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 48

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om profilering av Helsingfors stad som en familjevänlig arbetsplats

HEL 2020-010190 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

1

Stadsfullmäktige förutsätter att staden reder ut möjligheterna för att pröva på familjevänlig arbetsplats i samarbete med Befolkningsförbundet, begränsat inom en sektor exempelvis i stadens småbarnsfostran.

 

 

 

På basis av erfarenheterna från testet kunde man förbättra förhållandena och bättre beakta de arbetstagare som har barn. (Emma Kari)

 

 

2

Fullmäktige förutsätter att staden reder ut möjligheterna för att uppmuntra män att bättre än hittills utnyttja den flexibilitet som står till buds för att kombinera yrkes- och familjelivet. Samtidigt utreder staden möjligheterna att ytterligare förbättra kvinnors möjligheter att påverka sin arbetstid, särskilt inom social- och hälsovårdens yrken. (Katju Aro)

 

Behandling

Under diskussionen framställdes två förslag till hemställningsklämmar.

Ledamoten Emma Kari understödd av ledamoten Reetta Vanhanen föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att staden reder ut möjligheterna för att pröva på familjevänlig arbetsplats i samarbete med Befolkningsförbundet, begränsat inom en sektor exempelvis i stadens småbarnsfostran.

 

 

 

På basis av erfarenheterna från testet kunde man förbättra förhållandena och bättre beakta de arbetstagare som har barn.

 

Ledamoten Katju Aro understödd av ledamoten Eveliina Heinäluoma föreslog följande hemställningskläm:

 

Fullmäktige förutsätter att staden reder ut möjligheterna för att uppmuntra män att bättre än hittills utnyttja den flexibilitet som står till buds för att kombinera yrkes- och familjelivet. Samtidigt utreder staden möjligheterna att ytterligare förbättra kvinnors möjligheter att påverka sin arbetstid, särskilt inom social- och hälsovårdens yrken.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Ledamoten Emma Karis förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden reder ut möjligheterna för att pröva på familjevänlig arbetsplats i samarbete med Befolkningsförbundet, begränsat inom en sektor exempelvis i stadens småbarnsfostran.  På basis av erfarenheterna från testet kunde man förbättra förhållandena och bättre beakta de arbetstagare som har barn.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 56
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Pia Kopra

Blanka: 28
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Mia Nygård-Peltola, Jenni Pajunen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Juhani Strandén, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Emma Karis förslag till hemställningskläm.

2 omröstningen

Ledamoten Katju Aros förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Fullmäktige förutsätter att staden reder ut möjligheterna för att uppmuntra män att bättre än hittills utnyttja den flexibilitet som står till buds för att kombinera yrkes- och familjelivet. Samtidigt utreder staden möjligheterna att ytterligare förbättra kvinnors möjligheter att påverka sin arbetstid, särskilt inom social- och hälsovårdens yrken,
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 57
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Terhi Koulumies, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Pia Kopra

Blanka: 27
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Juhani Strandén, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Katju Aros förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Susanna Puustinen, HR-expert, telefon: 09 310 25586

susanna.puustinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite 09.09.2020 Kari Emma Helsingin kaupungista perheystävällinen työpaikka

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Emma Kari och 24 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors ska vidta åtgärder för att göra staden till en mer familjevänlig arbetsplats och för att underlätta kombinerandet av familj och arbete inom stadens olika sektorer.

Helsingfors stad har i flera år arbetat för att underlätta kombinerandet av arbete och övrigt liv, och arbetar långsiktigt även i fortsättningen för att utvecklas som en familjevänlig arbetsplats. Kombinerandet av arbete och övrigt liv är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna i arbetslivet som säkerställer god service och att personalen mår bra och orkar.

Kombinerandet av familj och arbete har utvecklats genom flera projekt, t.ex. år 2015 med Befolkningsförbundet. Förbundet utvärderade då anvisningarna på stadsnivå med avseende på hur arbete och familjeliv kan förenas. Dessutom utvärderades tre myndigheters familjevänlighet med hjälp av Kommun10-enkäten och intervjuer med ledare. Befolkningsförbundet bedömde då att till stadens styrkor hör personalpolitiken, fördelningen och flexibiliteten gällande semestrar och arbetstid samt den relativt låga personalomsättningen. Som utvecklingsobjekt identifierades jämlika och individuella lösningar t.ex. i utnyttjandet av flexibiliteten samt utvecklingen av en familjevänlig ledning och spelreglernas transparens.

I detta läge övervägde staden erbjudandet som sammanhängde med att söka Befolkningsförbundets certifikat, men bestämde sig för att göra tätt samarbete med KT Kommunarbetsgivarna för att främja familjevänligheten. Staden blev år 2016 delaktig i de kommunala arbetsplatsernas inlärningsnätverk, där arbetslivet utvecklades till allt mer familjevänligt. Nätverket var en del av KunTeko 2020-utvecklingsprogrammet för arbetslivet i den kommunala sektorn. Helsingfors stad fick år 2017 Kunteko-priset för utvecklandet av kombinerande av arbete och övrigt liv.

Kommunarbetsgivarna har med sina samarbetspartner förberett verksamhetsmodellen Hyvän elämän toimintamalli (verksamhetsmodell för ett gott liv), och det sammanhängande Hyvän elämän tunnus (kännetecken för ett gott liv). Verksamhetsmodellen främjar långsiktigt och systematiskt kombinerandet av arbete och annat liv. Helsingfors stad har även möjlighet att i fortsättningen utnyttja denna verksamhetsmodell i utvecklandet av familjevänligheten.

Som arbetsgivare har vi åtskilliga medel som lämpar sig för olika sektorer att använda. Hur kombinerandet lyckas beror även till stor del på attityderna bland chefer och på arbetsplatsen.

På stadens intranät Helmi finns egna sidor som handlar om kombinerandet av arbete och övrigt liv. Sidorna innehåller material med information om kombinerandet av arbete och övrigt liv för chefer och anställda. Materialet innehåller information om nyttan med kombinerandet och medel som stadsarbetsgivaren har till sitt förfogande. Temat är även årligen med i utbildningen av närmaste chefer. Som en del av utvecklandet av arbetskulturen och främjandet av familjevänlighet på arbetsplatsen fokuserar staden under 2021 speciellt på att främja mångfald på arbetsplatsen, så att organiseringen av arbetet också ska ta olika familjesituationer i beaktande. Dessutom har staden verksamhetsmodellen ”Harmoniskt i Helsingfors". Den hjälper även i situationer där organiseringen av arbetstiderna kan orsaka konflikter på arbetsplatsen.

Staden har även deltagit flera gånger i den nationella Barn med på jobbet-dagen, och sektorerna och affärsverken har deltagit på lämpliga sätt med tanke på den egna verksamheten.

Stadens långsiktiga arbete och främjande av jämställdhet och likabehandling prisbelönades med erkännandet Vastuullisuusteko 2020 (ansvarsfull gärning) som en del av kampanjen Vastuullinen työnantaja (ansvarsfull arbetsgivare) ordnad av Oikotie Työpaikat. Kampanjens expertjury belönade staden för dess effektiva, långsiktiga och omfattande arbete för att främja mångfald och likabehandling. Kombinerandet av arbete och övrigt liv är en del av att vara en ansvarsfull arbetsgivare.

Helsingfors stad följer och rapporterar årligen om hur kombinerandet av arbete och övrigt liv lyckas med hjälp av mätarna som finns i personalrapporten. Andelen kvinnor som utnyttjat möjligheten till flexibilitet av alla kvinnor anställda hos staden är större än motsvarande andel av männen. Som en av mätarna av framgången i att kunna kombinera sitt arbete med övrigt liv använder vi också frågan i Kommun10-enkäten om upplevelsen av att kunna påverka sina arbetstider. Gällande båda könen har andelen som upplever att de kan påverka sina arbetstider vuxit från år 2018 till 2020 (på en skala 1–5 hos männen 2,98 (2,95 år 2018) och hos kvinnorna 2,81 (2,75 år 2018). Största delen anställda vid Helsingfors stad är kvinnor. De arbetar till stor del i sektorer där det kan vara svårt att påverka sina arbetstider, t.ex. i yrken inom social- och hälsovården.

Jämställdhetsplanen för de anställda styr det personalpolitiska arbetet för jämställdhet och likabehandling, inklusive kombinerandet av arbete och övrigt liv. Också den nästa jämställdhetsplanen kommer att innehålla åtgärder för att främja kombinerandet av arbete och övrigt liv.

Staden eftersträvar att kunna erbjuda ett lyckat kombinerande av arbete och övrigt liv genom hela karriären, oberoende av kön, och temat är en permanent del av stadens ansvarsfulla arbetsgivarpolitik.

Stadsstyrelsen uppmanar till utnyttjande av verksamhetsmodellen Hyvän elämän toimintamalli för att stärka familjevänligheten och till systematiska åtgärder för att möjliggöra kombinerandet av arbete och familj på ett ännu bättre sätt.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Susanna Puustinen, HR-expert, telefon: 09 310 25586

susanna.puustinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite 09.09.2020 Kari Emma Helsingin kaupungista perheystävällinen työpaikka

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.02.2021 § 119

HEL 2020-010190 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus kehotti hyödyntämään Hyvän elämän toimintamallia perheystävällisyyden vahvistamiseksi ja ryhtymään suunnitelmallisiin toimiin perheen ja työn yhteensovittamisen parantamiseen entistä paremmin.

Käsittely

15.02.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Lisäys kappaleen 14 jälkeen:
Kaupunginhallitus kehottaa hyödyntämään Hyvän elämän toimintamallia perheystävällisyyden vahvistamiseksi ja ryhtymään suunnitelmallisiin toimiin perheen ja työn yhteensovittamisen parantamiseen entistä paremmin.

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

08.02.2021 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Susanna Puustinen, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 25586

susanna.puustinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566