Helsingfors stad

Protokoll

3/2021

1 (13)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

17.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27

Överskridning av anslag, underskridning av verksamhetsbidrag och överföring av anslag i 2020 års budget

HEL 2020-011512 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige bemyndigade stadskansliet, stadsmiljönämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och hälsovårdsnämnden att överskrida anslag i 2020 års budget och underskrida verksamhetsbidrag enligt följande:

Överskridningen av anslagen för driftsekonomin är totalt 65 450 000 euro och underskridningen av verksamhetsbidraget är totalt 2 220 000 euro.

Budgetmomentet 1 50 02 02 Personalutgifter som betalas centraliserat, till stadskansliets disposition
anslag i budgeten 10 909 000 euro
anslaget överskrids med 1 200 000 euro

Budgetmomentet 1 50 03 Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition
anslag i budgeten 38 140 000 euro
anslaget överskrids med 450 000 euro

Budgetmomentet 1 50 04 Centraliserad projektverksamhet, till stadskansliets disposition
verksamhetsbidrag i budgeten 2 795 000 euro
verksamhetsbidraget underskrids med 220 000 euro

Budgetmomentet 1 50 05 Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets disposition
anslag i budgeten 62 000 000 euro
anslaget överskrids med 13 800 000 euro

Budgetmomentet 4 10 01 Kultur och fritid
verksamhetsbidrag i budgeten 194 020 000 euro
verksamhetsbidraget underskrids med 2 000 000 euro

Budgetmomentet 5 10 01 Social- och hälsovårdstjänster anslag i budgeten 1 500 417 000 euro anslaget överskrids med 22 000 000 euro

Budgetmomentet 5 10 05 Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
anslag i budgeten 665 700 000 euro
anslaget överskrids med 28 000 000 euro

Överskridningarna av investeringsanslagen uppgår till sammanlagt 28 600 000 euro.

Budgetmoment

 

euro

8 01 02

Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition

 

8 01 02 03

Grundberedning i Fiskehamnen

+1 900 000

 

 

 

8 02

Byggnader

 

8 02 02

Reparationsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition

 

8 02 02 06

Övriga reparationsbyggnadsprojekt

+10 000 000

 

 

 

8 03

Gator och trafikleder

 

8 03 01

Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition

 

8 03 01 01

Nybyggnad, mellersta stordistriktet

+4 400 000

8 03 01 02

Ombyggnad och trafikregleringar

 

 

ombyggnad av broar

+2 200 000

 

trafikarrangemang

+5 100 000

 

leder för gång- och cykeltrafik

+5 000 000

 

Stadsfullmäktige beslutade dessutom om följande anslagsöverföringar med omdisponering i 2020 års budget:

Från budgetmomentet
8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition
8 01 03 01 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara −9 000 000 euro

Till budgetmomentet
8 03 01 Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition
8 03 01 01 Nybyggnad Västra stordistriktet +3 000 000 euro
8 03 01 01 Nybyggnad Nordöstra stordistriktet +3 000 000 euro
Till budgetmomentet
8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition
8 04 01 Nya parker och iståndsättning av parker +3 000 000 euro

Från budgetmomentet
8 02 01 Byggnader, Nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition
8 02 01 02 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn −18 500 000 euro
8 02 01 04 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn −4 000 000 euro
8 02 01 05 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom social- och hälsovårdssektorn −1 000 000 euro
8 02 03 Utveckling av stadshuskvarteren, till stadsstyrelsens disposition −1 668 000

Till budgetmomentet
8 02 02 Byggnader, reparationsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition
8 02 02 06 Övriga reparationsprojekt +25 168 000

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Markku Riekko, projektchef, telefon: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Bilagor

1

Kaupunginkanslia_18122020

2

Kaupunginkanslia_22012021

3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta17112020

4

Sosiaali- ja terveyslautakunta17112020

5

Kaupunkiympäristön toimiala_kirje28012021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Överskridningar i driftsekonomidelen

1 50 02 Personalutgifter som betalas centraliserat, till stadskansliets disposition

Budgetmomentets anslag för 2020 uppgick till 10 909 000 euro, vilket överskreds med 1 155 000 euro, orsakat av en ökad semesterlöneskuld. När konkurrenskraftsavtalet upphörde våren 2020 upphörde även den avtalsenliga nedskärningen av semesterlönerna och Helsingfors avtalade om att hela den övriga personalen, inte bara läkare, ska kunna byta semesterlön till ledighet. Semesterlöneledighet jämte bikostnader överfördes till 2021 för sammanlagt 6 900 000 euro. Det uppstod motsvarande inbesparingar i kostnader som bokförs på budgetmomentet.

Anslaget bör få överskridas med 1 200 000 euro.

1 50 03 Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition

Budgetmomentets anslag för 2020 uppgick till 38 140 000 euro, vilket överskrids med 450 000 euro. På detta moment överskrider stadens andel för kostnaderna att verkställa beskattningen den budgeterade nivån. Kostnaderna för beskattningen i enlighet med 31 § i lagen om Skatteförvaltningen uppgick till 17 434 000 euro, vilket debiteras av staten. Jämfört med föregående år har dessa kostnader ökat med 760 000 euro och från 2018 med närmare 2 700 000 euro. Staden kan inte själv påverka denna betalningsandel som gäller staden.

Anslaget bör få överskridas med 450 000 euro.

1 50 04 Centraliserad projektverksamhet, till stadskansliets disposition

Budgetmomentets bindande verksamhetsbidrag var 2 795 000 euro, vilket underskrids med 207 000 euro. Budgetmomentets inkomstbortfall blev 220 000 euro i förlorade hyresinkomster från Maria01 under våren. Ingen hyra debiterades under tre månader p.g.a. coronan.

Anslaget för centraliserad projektverksamhet omfattar reserveringar för kostnaderna för EU-projekt som staden betalar centraliserat och för projekt som betalas med annan extern finansiering. På momentet ingår en reservering också för projekt med extern finansiering som stöder digitaliseringen. Anslaget på budgetmomentet omfattar också en reservering för hyres-, drifts- och utvecklingskostnader för uppstartsklustret Maria 01. Maria 01 (Start up Maria Oy) hyr lokaler för uppstartsklustret av stadskansliet, som i sin tur hyr dem av stadens lokaltjänster.

Verksamhetsbidraget bör få underskridas med 220 000 euro.

1 50 05 Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets disposition

Budgetmomentets anslag för 2020 uppgick till 62 000 000 euro, vilket överskrids med 13 800 000 euro. Reserveringen av anslag för arbetsmarknadsstödets kommunandel 2020 utgick ifrån att stödtagarna under 2020 håller sig på samma nivå som 2019, eller sjunker en aning. Antalet stödtagare har ökat på grund av Covid19-pandemin som började våren 2020. Detta beror främst på att sysselsättningsmöjligheter saknas och arbetsmarknadssituationen försämrats p.g.a. coronaepidemin, att aktiveringstjänsterna avbröts på våren och att aktivitetsgraden allmänt sjunkit. Detta har lett till att arbetslöshetsdagar ackumuleras fortare och därigenom överföringar till arbetsmarknadsstödets kommunandel.

Anslaget bör få överskridas med 13 800 000 euro.

4 10 01 Kultur och fritid

Kultur- och fritidssektorns verksamhetsbidrag underskrids med 2 000 000 euro. På grund av coronapandemin försämrades sektorns verksamhetsinkomster 2020 med ca 9 500 000 euro och omkostnaderna ökade med ca 3 200 000 euro, orsakade av Helsingforshjälpens verksamhet samt extra bidrag till konst och kultur. Utgifter på ca 7 500 000 euro sparades p.g.a. coronan, varmed coronan orsakade en försämring av verksamhetsbidraget på ca 5 300 000 euro. Verksamhetsbidraget försämrades även av tekniska utgiftsöverskridningar, som grundade sig på det nya regionala ansvaret för museerna (281 000 euro), vars uppgifter bokfördes hos sektorn men inkomsterna var stadens statsandelar, samt ungdomsarbetets Lots-verksamhet (200 000 euro), som flyttades till kultur- och fritidssektorn från social- och hälsovårdssektorn. På grund av försvagade inkomster orsakade av coronan inledde sektorn produktivitetsåtgärder, vilka minskade utgifterna med ca 3 000 000 euro.

Verksamhetsbidraget bör få underskridas med 2 000 000 euro.

5 10 01 Social- och hälsovårdstjänster

Anslaget för social- och hälsovårdstjänster överskrids med 22 000 000 euro. Den tekniska överskridningen är ca 3 800 000 euro, som består av bidrag som delas från arv till staten (2 800 000 euro) och statsunderstöd (1 000 000 euro), som hade inkomstförts på budgetmomentet. Av överskridningen består 20 000 000 euro av extra kostnader orsakade av coronapandemin. Utan de extra kostnader som coronapandemin orsakat och tekniska överskridningar uppskattas det att social- och hälsovårdstjänsternas budget skulle underskridas.

Anslaget bör få överskridas med 22 000 000 euro.

5 10 05 Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Anslagen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) överskrids med 28 000 000 euro. Helsingfors andel av underskottet orsakat av coronan, som statsunderstöden (ca 87,5 mn euro) inte täcker, uppgick till ca 10 000 000 euro. Dessutom överskrider kostnaderna för HUS serviceproduktion år 2020 de kostnader som uppskattades i Helsingfors budget med ca 3 000 000 euro. HUS styrelse beslutade 2.2.2021 att hela underskottet för 2020 ska täckas, varav Helsingfors andel uppgår till ca 15 miljoner euro.

Anslaget bör få överskridas med 28 000 000 euro.

Överskridningar i investeringsdelen

8 01 02 Grundberedning i projektområden

Anslagsöverskridningen för grundberedning i projektområden beror på att entreprenaden på norra Nätholmen i Fiskehamnen har avancerat snabbare än planerat. Anslaget överskrids med ca 11,1 miljoner euro.

Markförhållandena på norra Nätholmen är mycket svåra. I området finns utöver förorenad mark även träavfall, och området stabiliseras genom att bygga en borrad pålvägg vid stranden. Dessutom måste nästan alla gator i området byggas på plattor. Med god planering av arbetet har entreprenören kunnat få arbetena klara tidigare än enligt den ursprungliga tidtabellen. Dessutom har den ovanligt milda vintern och varma hösten gjort det möjligt att entreprenaden kunnat fortgå oavbrutet utan frost och tjäle. Stadens totala kostnader ökar inte då entreprenaden blir klar fortare än planerat, utan kostnaderna faller inom en kortare tidsperiod. Utan en årlig maximifakturering som fastställs i entreprenadavtalen har entreprenören fritt kunnat planera arbetena så kostnadseffektivt som möjligt. Eftersom entreprenaden framskridit snabbare än väntat kan bostadsproduktionen på Nätholmen inledas senast hösten 2022.

Anslaget bör få överskridas med 1 900 000 euro.

8 02 Byggnader

Husbyggnadsprojekten hade tillgång till 292 miljoner euro inklusive beviljade överskridningsrätter från föregående års oanvända anslag. Av detta anslag hade sammanlagt 156,2 miljoner euro reserverats för ny- och tillbyggnadsprojekt och 133,9 miljoner euro för reparationsprojekt samt för utveckling av stadshuskvarteren hade reserverats en överskridningsrätt på 1,9 miljoner euro i föregående års oförbrukade anslag.

Av anslagen på budgetmoment 8 02 01 Ny- och tillbyggnadsprojekt blir 23,5 miljoner euro oförbrukat och av anslagen på budgetmoment 8 02 03 reserverade för utveckling av stadshuskvarteren blir 1,7 miljoner euro oförbrukat. Det föreslås att dessa anslag ska överföras till budgetmomentet 8 02 02, Reparationsprojekt, till sitt fulla belopp på momentet 8 02 02 06, Övriga reparationsprojekt, för disponering av ospecificerade reparationsprojekt.

Anslag för ospecificerade reparationer används för reparationer av byggnadsdelar och inventarier, för reparation av skadade byggnader, för byggande av tillfälliga lokaler samt för nödvändiga funktionella ändringar vid utvecklingen av servicenätverket. Utöver de anslagsöverföringar som nämns ovan uppgår de disponibla anslagen för ospecificerade reparationsprojekt till 58,0 miljoner euro, efter interna överföringar på budgetmomentet 8 02 02, Reparationsprojekt. Enligt en uppskattning används det 68 miljoner euro för ospecificerade reparationsprojekt, varmed det bindande överskridningsbehovet för budgetmomentet 8 02 02, Reparationsprojekt, uppgår till 10 miljoner euro.

Anslaget bör få överskridas med 10 000 000 euro.

8 03 Gator och trafikleder

Budgetmomentet 8 03 01 Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition, de disponibla anslagen jämte överskridningsrätter uppgick till 79,3 miljoner euro och utfallet var 101,3 miljoner euro. Anslag har förbrukats mer än förväntat bl.a. på grund av investeringskrav i bostadsproduktionen, såsom projekt i samband med Jokerbanan där den snävare tidtabellen har ökat behovet av anslag från det planerade. Man hade inte heller i budgeten förberett sig fullt för kostnaderna för Kronbroarnas utvecklingsskede. På grund av överraskningar vid byggentreprenaden på Tavastvägen överskrids anslaget betydligt. Entreprenaden för Drumsö bro överskrider anslaget med 2,5 miljoner euro eftersom arbetena på brons undersida gått framåt snabbare än planerat tack vare den milda vintern. Anslag på ca 5,8 miljoner euro överfördes i budgeten 2020 från budgetmomentet 8 01 02 Grundberedning i projektområden till budgetmomentet 8 03 01 Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar.

Anslaget bör få överskridas med 16 700 000 euro.

Anslagsöverföringar

8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition

Övrig grundberedning, ibruktagning av områden och åtgärder som gör tomter byggbara hade disponibla anslag jämte överskridningsrätter på totalt 34,6 miljoner euro. Ytterligare överfördes 4,0 miljoner euro för grundberedning av Hagnäs saluhalls servicegård genom stadsstyrelsens beslut 8.6.2020, från budgetmomentet 8 02 01 Ny- och tillbyggnadsprojekt. Sammanlagt 10,1 miljoner euro av det disponibla anslaget blev oförbrukat. Anslag förblir oförbrukade bl.a. på grund av att Hagnäshallens servicegård fördröjs. Också anslaget som reserverats för flyttning av Gasums ledning i Åggelby underskreds avsevärt.

8 03 01 Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition

Till budgetmomentet föreslås anslagsöverföringar på sammanlagt 6,0 miljoner euro från budgetmomentet 8 01 03 01 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och byggbarhetsåtgärder.

8 02 01 Ny- och tillbyggnadsprojekt

De disponibla anslagen jämte överskridningsrätter för ny- och tillbyggnadsprojekt uppgick till 156,2 miljoner euro, varav 131 miljoner euro användes. Alla förutsättningar för att inleda ny- och tillbyggnadsprojekt förverkligades inte enligt planen, och de oförbrukade anslagen överförs till budgetmomentet 8 02 02 Byggnader, reparationsprojekt, och omprogrammeras för ospecificerade byggarbeten.

Projekt- och genomförandeplaneringen av den ersättande nybyggnaden för daghemmet Kaarelanraitti har dragit ut på tiden p.g.a. resursbrist. Projektets byggstart är i början av 2021, cirka ett år senare än vad som ursprungligen planerats.

Förutsättningarna för att bygga en ersättande nybyggnad för daghemmet Vaapukka kunde inte förverkligas inom den tidsram som angetts i budgeten. Den ersättande nybyggnaden för daghemmet Vaapukka blir klar i slutet av 2021, och först våren 2022 kan man börja bygga daghemmets gård. Projektet blir klart cirka ett år senare än vad som ursprungligen planerats.

Bygglovet för daghemmet Isoniittys ersättande nybyggnad har överklagats, vilket ändrar tidtabellen för bygget. Projektets byggstart var i september 2020, cirka ett år senare än vad som ursprungligen planerats.

Projektet Baggböle servicebyggnad omfattar Pakilan ylä- ja ala-aste, daghemmen Havukka och Pakila samt en ersättande nybyggnad för ungdomslokalerna. Projektet genomförs som allians, där projektets fakturering grundar sig på verkliga kostnader. Projektets fakturering under 2020 blev mindre än väntat.

Fiskehamnens kvartershus blev klart inom utsatt tid, men projektets efterarbeten och fakturering flyttades till 2021.

Nybygget Helsingfors centrumbibliotek Ode blev klart 2018. Det var meningen att projektets efterarbeten skulle ha blivit klara 2020. Kameraövervakningssystemet blev klart 2020, men planeringen av solskydden i första våningen fortsätter under 2021.

Starten för byggprojektet för den nya ishallen i Britas har dragit ut på tiden mer än väntat. Byggstarten var cirka två månader senare än vad som ursprungligen planerats p.g.a. brister i planeringen av genomförandefasen. Projektet blir klart hösten 2021.

Projekt- och genomförandeplaneringen av den ersättande nybyggnaden för Hyvönens barnhem har räckt längre än väntat p.g.a. resursbrist. Projektets byggstart är möjligen i januari 2021, cirka två månader senare än vad som ursprungligen planerats. Den ersättande nybyggnaden för Hyvönens barnhem blir klar i april 2022. Projektet blir klart cirka ett år senare än vad som ursprungligen planerats.

För budgetmomentet 8 02 03, Utveckling av stadshuskvarteren, beviljades anslag på 1,868 miljoner euro för 2020, varav 1,668 miljoner euro uppskattas bli oförbrukat. Utvecklingsprojektet för stadshuskvarteren är huvudsakligen färdigt, men projektet för fasadbelysningen fortsätter under 2021.

I budgetförslaget för 2021 har dessa projekt omprogrammerats och projektens finansieringsbehov har uppdateras så att de motsvarar den nya tidtabellen för bygget.

8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition

I budgeten hade 24,1 miljoner euro reserverats för parker och idrottsområden. Dessutom hade budgetmomentet disponibla anslag på 1,5 miljoner euro överförda från anslagen för markförvärv. Anslag användes för 28,5 miljoner euro, vilket överskred det disponibla anslaget med 3,0 miljoner euro. Överskridningen berodde bl.a. på att parkprojekten framskred snabbare än väntat sam att kostnaderna steg under projektet.

I enlighet med anvisningarna om efterlevnad av budgeten 2020 har sektornämnderna kommit med sina förslag till överskridning av anslag, underskridning av verksamhetsbidrag och överföring av anslag före utgången av november 2020. Efter detta har prognoserna för anslagen dock preciserats till vissa delar och beslutsförslaget har preciserats på motsvarande sätt. Anslagsöverföringarna i förslaget är förknippade med beredningen av bokslutet och beslut om dessa ska fattas innan stadsstyrelsen godkänner bokslutet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Markku Riekko, projektchef, telefon: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Bilagor

1

Kaupunginkanslia_18122020

2

Kaupunginkanslia_22012021

3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta17112020

4

Sosiaali- ja terveyslautakunta17112020

5

Kaupunkiympäristön toimiala_kirje28012021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Stadskansliet

Kultur- och fritidssektorn

Stadsmiljösektorn

Social- och hälsovårdssektorn

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.02.2021 § 98

HEL 2020-011512 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginkanslian, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2020 talousarvioon merkityt määrärahat sekä alittamaan toimintakatteet seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 69 650 000 euroa ja toimintakatteen alitukset ovat yhteensä 2 220 000 euroa.

Ta-kohta 1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
määräraha talousarviossa 10 909 000 euroa
määrärahan ylitys 1 200 000

Ta-kohta 1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi määräraha talousarviossa 38 140 000 euroa
määrärahan ylitys 450 000 euroa

Ta-kohta 1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi
toimintakate talousarviossa 2 795 000 euroa
toimintakatteen alitus 220 000 euroa

Ta-kohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
määräraha talousarviossa 62 000 000 euroa
määrärahan ylitys 13 800 000 euroa

Ta-kohta 4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika
toimintakate talousarviossa 194 020 000 euroa
toimintakatteen alitus 2 000 000 euroa

Ta-kohta 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut
määräraha talousarviossa 1 500 417 000 euroa
määrärahan ylitys 22 000 000 euroa

Ta-kohta 5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
määräraha talousarviossa 665 700 000 euroa
määrärahan ylitys 32 200 000 euroa

Investointien määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 28 600 000 euroa.

Ta-kohta

 

        euroa

8 01 02

Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi

 

8 01 02 03

Kalasataman esirakentaminen

+1 900 000

 

 

 

8 02

Rakennukset

 

8 02 02

Korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

 

8 02 02 06

Muut korjausrakennushankkeet

+10 000 000

 

 

 

8 03

Kadut ja liikenneväylät

 

8 03 01

Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

 

8 03 01 01

Uudisrakentaminen, keskinen suurpiiri

+4 400 000

8 03 01 02

Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt

 

 

siltojen peruskorjaukset

+2 200 000

 

liikennejärjestelyt

+5 100 000

 

jalankulun ja pyöräilyn väylät

+5 000 000

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä siirrot vuoden 2020 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin, käyttötarkoitusta muuttaen, seuraavasti:

Talousarviokohdalta
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen,
kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen - 9 000 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 03 01 01 Uudisrakentaminen
läntinen suurpiiri +3 000 000 euroa
8 03 01 01 Uudisrakentaminen
koillinen suurpiiri + 3 000 000 euroa
Talousarviokohdalle
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset + 3 000 000 euroa

Talousarviokohdalta
8 02 01 Rakennukset, uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 02 01 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet -18 500 000 euroa
8 02 01 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet -4 000 000 euroa
8 02 01 05 Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet -1 000 000 euroa
8 02 03 Kaupungintalokortteleiden kehittäminen -1 668 000

Talousarviokohdalle
8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 02 02 06 Muut korjausrakennushankkeet + 25 168 000

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566