Helsingfors stad

Protokoll

3/2021

1 (12)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/5

 

17.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29

Ouppnådda bindande verksamhetsmål i 2020 års budget

HEL 2021-000408 T 02 02 01

Beslut

Stadsfullmäktige godkände utredningarna från stadskansliet, direktionen för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten, direktionen för affärsverket företagshälsan, fostrans- och utbildningsnämnden, stadsmiljönämnden, räddningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt social- och hälsovårdsnämnden om de bindande verksamhetsmål i 2020 års budget som inte har uppnåtts.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av utredningarna om de ouppnådda bindande målen i 2020 års budget att sektorerna utreder möjligheten att bedöma stadens personals arbetshälsa år 2020 mitt i coronakrisen och att de utreder olika modeller för att premiera anställda. Som kriterier för premieringen kan användas bl.a. tungt arbete på grund av coronan, hälsorisker och snabba och långvariga förändringar i arbetet. (Eveliina Heinäluoma)

 

Behandling

Ledamoten Eveliina Heinäluoma understödd av ledamoten Sandra Hagman föreslog följande hemställningkläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av utredningarna om de ouppnådda bindande målen i 2020 års budget att sektorerna utreder möjligheten att bedöma stadens personals arbetshälsa år 2020 mitt i coronakrisen och att de utreder olika modeller för att premiera anställda. Som kriterier för premieringen kan användas bl.a. tungt arbete på grund av coronan, hälsorisker och snabba och långvariga förändringar i arbetet.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

1 omröstningen

Ledamoten Eveliina Heinäluomas förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av utredningarna om de ouppnådda bindande målen i 2020 års budget att sektorerna utreder möjligheten att bedöma stadens personals arbetshälsa år 2020 mitt i coronakrisen och att de utreder olika modeller för att premiera anställda. Som kriterier för premieringen kan användas bl.a. tungt arbete på grund av coronan, hälsorisker och snabba och långvariga förändringar i arbetet.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 56
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Terhi Koulumies, Anna Laine, Johanna Laisaari, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Thomas Wallgren, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 26
Ted Apter, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 2
Maria Ohisalo, Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Eveliina Heinäluomas förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Bilagor

1

Kansliapäällikön kirje 20.1.2021

2

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 28.1.2021

3

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 26.1.2021

4

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 19.1.2021

5

Kaupunkiympäristölautakunta 26.1.2021

6

Pelastuskomentajan kirje 22.1.2021

7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 2.2.2021

8

Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.2.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt anvisningarna för efterlevnad av 2020 års budget ska nämnderna och direktionerna ge en utredning om bindande verksamhetsmål som inte nåtts, och utredningen ska behandlas i stadsfullmäktige innan bokslutet undertecknas i stadsstyrelsen.

Stadskansliet, direktionen för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten, direktionen för affärsverket företagshälsan, fostrans- och utbildningsnämnden, stadsmiljönämnden, räddningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt social- och hälsovårdsnämnden anger nedan sina motiveringar till varför de bindande verksamhetsmålen i 2020 års budget inte nåddes.

Centralförvaltningen

Stadskansliet

Mål: Förbättring av ledarskapsarbetet och utveckling av verksamhetskulturen.

Utfall: Det uppmätta målet, resultaten i stadskansliets Kommun10-enkät är 2020 bättre jämfört med 2018 års resultat när det gäller frågorna om ledarskap med coachning, nåddes inte.

Målet nåddes på fem avdelningar. En avdelning nådde inte målet, men inom avdelningen avvek enheternas resultat från varandra. Den goda praxisen vid de enheter som nådde målen stärks, medan det i fortsättningen ägnas större uppmärksamhet åt utvecklingsåtgärder vid de arbetsenheter som placerade sig sämre.

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Mål: Vi arbetar ansvarsfullt, hållbart och produktivt.

Utfall: Det uppmätta målet, räkenskapsperiodens resultat minst 10 000 euro, nåddes inte. Enligt det preliminära bokslutet visar räkenskapsperiodens resultat en förlust på ca 900 000 euro.

Coronapandemin försvårade de ekonomiska prognoserna och en tillräckligt förutseende anpassning av verksamheten. På grund av coronapandemin minskade kundfaktureringen, vilket hade en direkt inverkan på affärsverkets omsättning, som blev ca 1,4 miljoner euro mindre än budgeterat. Omsättningen och resurserna för expertarbete påverkades avsevärt också av beslutet i juni 2020 att upphäva avtalet om uppdatering av HR- och löneberäkningssystemet, vilket ledde till att budgeterat expertarbete förblev ofakturerat. Nettoeffekten av detta på resultatet blev ca −600 000 euro.

Mål: Kundnöjdheten utvecklas gynnsamt, vi strävar efter nivån mycket bra.

Utfall: Det uppmätta målet, affärsverket ekonomiförvaltningens kundnöjdhet minst 3,95 (på skalan 1–5), nåddes inte. Utfallet blev 3,78.

Kundnöjdheten ökade jämfört med 2019 års resultat (3,61), men stannade under målet. I enkäten år 2020 låg svarsprocenten på 30 och antalet respondenter var rekordhögt, sammanlagt 1 683. Enkäten fokuserade på servicehelheterna. Dessutom var det möjligt för respondenterna att ge ytterligare fri respons, som affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten använder som grund för att utveckla sina tjänster. Utifrån de öppna enkätsvaren kan de enskilda utvecklingsåtgärderna riktas noggrannare än förut.

Affärsverket företagshälsan

Mål: Bakom kundupplevelsen som beskriver brukarnöjdheten finns tjänsternas tillgänglighet, smidighet och lätthet.

Utfall: Det uppmätta målet, nettorekommendationsindex som beskriver kundupplevelsen (NPS) ska vara 70, nåddes inte. Utfallet för NPS blev 67.

NPS beskriver sannolikheten att kunden rekommenderar en tjänst eller använder den på nytt. Trots att målet inte nåddes är resultatet utmärkt med beaktande av coronans inverkan på Företagshälsan Helsingfors verksamhet. Coronakrisen har väsentligt förändrat Företagshälsan Helsingfors verksamhet. Organisationen, som i huvudsak fokuserar på förebyggande företagshälsovårdstjänster, prioriterade snabbt om sin verksamhet för att kunna sköta coronavirusläget. Ändringen var betydande och krävde att Företagshälsan Helsingfors skulle omorganiseras och snabbt kunna införa nya tillvägagångssätt när vårdprocesserna och riktlinjerna för vården förändrades i hela landet i våras.

Fostrans- och utbildningssektorn

Mål: Vi gör individuella sätt att lära sig och studera möjliga för varje inlärare.

Utfall: För målet hade bestämts fem mätare som beskriver utfallet, och i fyra av dem, småbarnpedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och fritt bildningsarbete, nåddes målnivån. För yrkesutbildningens del nåddes det uppmätta målet inte.

Det uppmätta målet för yrkesutbildning, det negativa avbrytandet minskar med en procentenhet jämfört med år 2019, nåddes inte. Målet var att den andelen studerande som negativt avbryter sina studier är högst 7,4 % (666 studerande). Utfallet blev 12,7 % (1 142 studerande).

Coronan har påverkat de studerandes benägenhet att avbryta, trots de stödåtgärder som läroanstalten erbjuder. Den snabba övergången till distansundervisning var en utmaning med tanke på genomförandet av yrkesinnehållet och lärarnas digitalpedagogiska färdigheter trots det stöd som gavs. De studerande fick först efter en tid tillgång till arbetsredskap för distansundervisning. Det snabbt försämrade sysselsättningsläget och indragna platser för inlärning på arbetsplatsen har påverkat studiemotivationen.

Vid yrkes- och vuxeninstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto följs de studerandes framgång i studierna genom regelbundna multiprofessionella CheckPoint-möten. Den primära utgångspunkten för CheckPoint-mötena är att identifiera de studerandes behov av stöd så tidigt som möjligt och att komma överens om stödåtgärder och sätt att ingripa vid frånvaro i enlighet med läroanstaltens verksamhetsmodell ”Poissaolojen portaat”. Man försöker via många kanaler få tag på studerande som uteblivit från sina studier, och när det gäller minderåriga tar man också kontakt med vårdnadshavarna. Dessutom kontaktas det uppsökande ungdomsarbetet. Trots försök till kontakt har ett flertal studerande inte alls påträffats.

Mål: Vi utnyttjar hela staden som inlärnings- och arbetsmiljö.

Utfall: För målet hade bestämts fem mätare som beskriver utfallet, och i två av dem, småbarnpedagogik och grundläggande utbildning, nåddes målnivån. Målet nåddes inte i fråga om de tre övriga mätarna, gymnasieutbildning, yrkesutbildning och fritt bildningsarbete.

Det uppmätta målet inom gymnasieutbildningen, minst 95 % av studerandena deltar i studiebesök som planerats i samverkan mellan ämnesläraren och studerande i enlighet med läroplanen på högskolor, företag eller arbetsplatser, nåddes inte. Utfallet blev 69,5 %.

Det uppmätta målet inom vuxnas gymnasieutbildning, i minst 30 % av gymnasiets kurser ingår ett studiebesök, nåddes inte. Utfallet blev 9,5 %.

Undantagsförhållandena till följd av coronaviruset ledde till att studiebesök inte kunde ordnas på våren efter mitten av mars. Också under hösten har det varit svårt att genomföra studiebesök på grund av undantagsläget, och i enlighet med stadens anvisningar har det inte ordnats studiebesök så länge distansundervisningen pågår.

Det uppmätta målet inom yrkesutbildningen, inlärningen på arbetsplatsen ökar med 10 000 dagar jämfört med år 2019, nåddes inte. Målet var att år 2020 ha 379 109 dagar med inlärning på arbetsplatsen, utfallet blev 337 346 dagar, vilket underskrider målnivån med 41 763 dagar (−11,0 %). När det gäller inlärning på arbetsplatsen har coronan märkbart påverkat tillgången till platser. Studierna har främjats på andra sätt.

Det uppmätta målet för fritt bildningsarbete, antalet kursdeltagare ökar i nordöstra och östra Helsingfors med minst 5 % jämfört med år 2019, nåddes inte. Antalet kursdeltagare sjönk med ungefär 26 % från året innan.

Finska arbetarinstitutet hade som mål att år 2020 få 23 330 kursdeltagare från nordöstra och östra Helsingfors, utfallet blev 17 161 kursdeltagare. Arbis motsvarande mål var 954 kursdeltagare, utfallet blev 908 kursdeltagare. På grund av coronaviruspandemin avbröts arbetarinstitutens närundervisning två gånger under året. Dessutom inskränktes maximistorleken på kurserna under höstterminen för att möjliggöra säkerhetsavstånd i undervisningen. Av dessa skäl minskade antalet kursdeltagare avsevärt, och det var inte möjligt att nå en tillväxt i enlighet med målet.

Stadsmiljösektorn

Mål: Tryggande och främjande av bostadsproduktionens förutsättningar.

Utfall: För målet hade bestämts fyra mätare som beskriver utfallet, och för två av dem nåddes målet inte.

Mätaren för mängden bostadsbyggrätt som överlåts hade ställts på 400 000 kvadratmeter våningsyta (m² vy). Mängden bostadsbyggrätt som överläts blev ca 302 000  vy, dvs. ca 75 % av målet.

Mängden överlåten bostadsbyggrätt varierar årligen. Under de senaste åren har det årligen överlåtits i genomsnitt ca 300 000  vy. Mängden bostadsbyggrätt som överlåts påverkas av hela bostadsproduktionskedjan. Viktiga länkar i kedjan är förutom tomtreserveringar och tomtöverlåtelser bland annat planläggning, processer för att göra tomter byggbara och stadens egen bostadsproduktion. Dessutom har de allmänna ekonomiska konjunkturerna en betydande effekt på hur bostadsprojekten avancerar.

För BPP-mätaren, som samordnar bostadsproduktionsprogrammet och gatuinvesteringsprogrammet, har någon målnivå inte kunnat anvisas.

Det gick att nå målet för samordning av bostadsproduktionsprogrammet och gatuinvesteringarna. De investeringar i infrastruktur som bostadsproduktionsobjekten kräver genomfördes i rätt tid så när som på några undantag av liten betydelse. Utfallet kan dock inte styrkas med BPP-mätaren, eftersom den kalkyleringslogik som utvecklats för uppföljningen inte har fåtts att fungera. Mätarens målnivå på 360 kan således inte påvisas. I kärnprocessarbetet för bostadsproduktionen är det meningen att utveckla en standardiserad uppföljningsmetod för hur samordningen av bostadsproduktionsprogrammet och gatuinvesteringarna har lyckats.

Räddningsverket

Mål: Brådskande prehospital akutsjukvård tillhandahålls enligt beställarens krav.

Utfall: För målet hade bestämts två mätare som beskriver utfallet, och för den ena av dem nåddes målet inte.

Det uppmätta målet, insatstiden i den prehospitala akutsjukvården är högst 8 minuter i minst 70 % av uppdragen i prioritetskategorierna A och B, nåddes inte. Denna insatstid nåddes till 59 %, och målet underskreds således med 11 procentenheter.

Antalet uppdrag inom den prehospitala akutsjukvården har ökat avsevärt under de senaste åren, men coronapandemin minskade på antalet uppdrag år 2020. Efter vården av en coronapatient måste akutvårdsenheterna tvättas invändigt, vilket innebär att enheten i 30–60 minuter är utanför larmberedskapen. Detta förlänger tiden för att nå patienten, eftersom en ersättande enhet för ett samtidigt uppdrag kommer längre ifrån. För år 2021 ökas beredskapen inom den prehospitala akutsjukvården.

Mål: Personalens kompetens utvecklas kontinuerligt.

Utfall: Det uppmätta målet , det ordnas minst lika mycket kompletterande utbildning som år 2019, nåddes inte. Genomförandegraden för planerad utbildning år 2020 blev 77 %, medan den år 2019 var 85 %.

På grund av pandemin måste planerade utbildningar ställas in eller inskränkas. Speciellt praktisk utbildning i räddningsverksamhet har inte gått att ersätta med tekniskt deltagande på distans.

Kultur- och fritidssektorn

Kultur och fritid

Mål: Hela staden är en plats för inlärning, kulturella möten, aktiviteter och medborgarverksamhet.

Utfall: Det uppmätta målet, det genomförs en servicestrategi (arbetsnamn ”Vi och andra”) där det i servicehelheterna beskrivs vilka andra som producerar tjänster eller verksamhet för sektorn och vilken som är kultur- och fritidssektorns uppgift som tjänsteproducent, nåddes inte.

Coronapandemin gjorde arbetet på servicestrategin långsammare, eftersom det inte var möjligt att planera gemensamt med partnerna och ledningens och personalens arbetstid i sektorn mer än förutsett gick till att sköta coronakrisen. Deltagande på distans passade inte heller på bästa möjliga sätt för arbetet. Arbetet på servicestrategin fortsätter och är år 2021 ett bindande mål för sektorn.

Mål: I Helsingfors är det lätt och lockande att röra på sig.

Utfall: Tre åtgärder hade satts till mål som ska mätas, men inget av dem nåddes helt och hållet.

Den första åtgärdshelheten var att förbättra små barns, ungdomars och seniorers möjligheter till motion och rörlighet i enlighet med motions- och rörlighetsprogrammet godkänt av stadsstyrelsen.

Målen för små barns rörlighet nåddes i form av familjejippon och en motionskampanj. Åtgärderna för att främja ungdomars rörlighet blev inte vidtagna. Främjandet av rörligheten fortskred långsamt i enheterna för ungdomsarbete, eftersom enheterna på grund av coronapandemin koncentrerade sig bl.a. på fältarbete bland ungdomar. Eftersom undantagsläget fortsätter, har åtgärderna inte avancerat alls under höstperioden.

Lokala servicetorg för äldre har inte inrättats på grund av coronapandemin. De äldre hör till riskgruppen, och därför har allmänna tillställningar inomhus inte kunnat ordnas. Det ordnades dock alternativ verksamhet för äldre med beaktande av coronarestriktionerna.

Den andra åtgärden var gemensam med fostrans- och utbildningssektorn med målet att skapa samarbetsstrukturer mellan sektorerna. Kultur- och fritidssektorn hade på sitt ansvar att införa en enkel ny verksamhetsmodell som ökar likvärdigheten och en digital plattform, med vilken kultur- och fritidssektorns lokaler och tjänster kan användas för att anordna undervisning och småbarnspedagogik.

På grund av coronapandemin kunde den nya verksamhetsmodellen, överenskommelsen om interna kutymer och utformningen av gemensamma verksamhetssätt med fostrans- och utbildningssektorn inte genomföras. Genomförandet av en digital plattform med anknytande pilotförsök framskred däremot enligt målet.

Den tredje åtgärden var att alla kultur- och fritidssektorns servicehelheter deltar i att förverkliga Helsingforsbiennalen. Åtgärden blev inte verklighet, eftersom evenemanget på grund av coronapandemin sköts upp till år 2021.

Social- och hälsovårdssektorn

Social- och hälsovårdstjänster

Mål: Vi förbättrar kundupplevelsen och kundnöjdheten.

Utfall: Det uppmätta målet, kundupplevelsen blir bättre på hälsostationerna och i den psykiatriska vården och missbrukarvården jämfört med år 2019, nåddes inte. Utfallet är inte känt.

Apparaterna för kundrespons togs ur bruk 16.3.2020 på grund av coronapandemin, och som en följd av detta finns det inte uppgifter om kundupplevelsen för hela året 2020. Utifrån kundresponsen under januari–februari 2020 förbättrades kundupplevelsen jämfört med år 2019 både på hälsostationerna och i den psykiatriska vården och missbrukarvården.

Mål: Våra tjänster ligger nära invånarna och är lättåtkomliga.

Utfall: Tre av de sex uppmätta målen nåddes inte. Ett av dem gällde socialarbetet bland vuxna och två väntetiden till icke-brådskande vård.

Mätaren inom socialarbetet bland vuxna var att antalet bedömningar av servicebehovet ökar med 10 % i förhållande till antalet klienter jämfört med år 2019. Målvärdet var 66,52 % och utfallet blev 64,98 %.

Inom socialarbetet bland vuxna görs bedömningen av servicebehovet i huvudsak i samband med klientens besök. På grund av coronapandemin sjönk antalet klientbesök med 17,8 % jämfört med 2019, vilket minskade antalet bedömningar av servicebehovet för långtidsklienter.

Mätare inom hälsostationsverksamheten var:

        Klienten kommer till en läkares mottagning för icke-brådskande vård inom 10 dygn i genomsnitt (T3 ≤ 10 dygn, dvs. den tredje lediga tidsbeställningstiden räknat i kalenderdagar, median för väntetiderna). T3 blev 27 dygn.

        T3 är mindre än 20 dygn på alla hälsostationer i slutet av året. T3 var i slutet av året mindre än 20 dygn på sju av tjugotre hälsostationer.

Coronapandemin hade en betydande inverkan på hur det uppmätta målet för hälsostationerna kunde nås. Den icke-brådskande vården vid hälsostationerna måste inskränkas efter våren 2020, och personalresurser hade delvis överförts till coronatestning och spårning.

Av tjänsterna som hälsocentralläkare innehades 74 procent av en ordinarie tjänsteinnehavare och i december var 20 procent av tjänsterna helt lediga. Till följd av läkarbristen godkände social- och hälsovårdsnämnden 1.12.2020 principer för konkurrensutsättning av hälsostationstjänster och upphandling av tjänsterna vid två hälsostationer och 19.1.2021 upphandling av en rekryteringstjänst för specialistläkare, läkare, medicine kandidater och medicine studerande. För ett effektivisera läkarrekryteringen har rekryteringshjälp skaffats från en extern tjänsteproducent och ett projekt inletts med personaltjänsterna för att harmonisera rekryteringsprocesserna, diversifiera marknadsföringen och göra Helsingfors mer attraktivt som arbetsplats.

Dessutom har ledarskapet aktivt förnyats och utvecklats. På hälsostationerna har möjligheterna till e-tjänster ökats vid all kundkontakt, och tjänster erbjuds allt mer i en annan form än läkarmottagningar. Mångsidiga e-tjänster ger läkarna mer tid att ta emot patienter. Dessutom satsas det på multiprofessionellt arbete genom att utnyttja olika yrkesgruppers kompetens genom en förnuftig arbetsfördelning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Bilagor

1

Kansliapäällikön kirje 20.1.2021

2

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 28.1.2021

3

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 26.1.2021

4

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 19.1.2021

5

Kaupunkiympäristölautakunta 26.1.2021

6

Pelastuskomentajan kirje 22.1.2021

7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 2.2.2021

8

Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.2.2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Stadskansliet

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Affärsverket företagshälsan

Fostrans- och utbildningssektorn

Stadsmiljösektorn

Räddningsverket

Kultur- och fritidssektorn

Social- och hälsovårdssektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.02.2021 § 100

HEL 2021-000408 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunginkanslian, taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan, työterveysliikelaitoksen johtokunnan, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, pelastuslautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitykset vuoden 2020 talousarvion sitovien toiminnan tavoitteiden toteutumatta jäämisestä.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566