Helsingfors stad

Protokoll

3/2021

1 (12)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/4

 

17.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 28

Överskridningar i 2021 års budget som motsvarar oförbrukade anslag från år 2020

HEL 2020-013430 T 02 02 02

Beslut

Stadsfullmäktige bemyndigade stadsstyrelsen, borgmästaren, stadskansliet, fostrans- och utbildningsnämnden, stadsmiljönämnden, kultur- och fritidsnämnden samt social- och hälsovårdsnämnden att överskrida anslagen på de moment i 2021 års budget som nämns nedan med högst följande belopp:

Kapitel/

moment

euro

 

 

 

1 30 01

Stadsstyrelsens dispositionsmedel

13 000 000

1 40 01

Stadskansliet

9 505 000

1 50 01

Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition

45 000

3 10 01

Stadsstruktur

284 000

5 10 04

Apotti

8 168 000

 

 

 

 

Driftsekonomidelen sammanlagt

31 002 000

 

Kapitel/

moment

euro

 

 

 

8 01

Fast egendom

 

8 01 01

Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande

3 950 000

8 01 03

Grundberedning, utfyllnadsarbeten och byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition

1 100 000

 

 

 

8 03

Gator och trafikleder

 

8 03 02

Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

1 000 000

 

 

 

8 03 03

Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsstyrelsens disposition

620 000

 

 

 

8 04

Parker och idrottsområden

 

8 04 01 02

Idrottsplatser och friluftsområden

50 000

8 04 02

Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

600 000

 

 

 

8 05

Grundanskaffning av lös egendom

 

8 05 01

Centralförvaltningen

14 930 000

8 05 02

Fostrans- och utbildningssektorn

9 360 000

8 05 03

Stadsmiljösektorn

7 535 000

8 05 04

Kultur- och fritidssektorn

1 677 000

8 05 05

Social- och hälsovårdssektorn

9 359 000

 

 

 

8 06

Värdepapper

27 500 000

 

 

 

8 07

Övrig kapitalhushållning

 

8 07 01

Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till stadsstyrelsens disposition

1 339 000

 

 

 

 

Investeringsdelen sammanlagt

79 020 000

 

Kapitel/

moment

euro

 

 

 

9 01

Långfristig finansiering

 

9 01 02

Övrig långivning, till stadsstyrelsens disposition

59 695 000

 

 

 

 

Finansieringsdelen sammanlagt

59 695 000

 

De föreslagna överskridningarna uppgår till sammanlagt 31 002 000 euro i driftsekonomidelen, 79 020 000 euro i investeringsdelen och 59 695 000 euro i finansieringsdelen. Det är möjligt att beloppen för de oförbrukade anslagen, på vilka överskridningsrätten baserar sig, preciseras i samband med bokslutet, varmed överskridningsrätterna beviljas högst såsom uppräknats.

Stadsfullmäktige lade till inkomsterna ytterligare 1 339 000 euro, som motsvarar de beviljade överskridningsrätterna för projekt finansierade ur förortsfonden, på budgetmomentet 7 03 09, Förortsfonden, i budgetens resultaträkningsdel.

Stadsfullmäktige uppmanade dessutom stadsstyrelsen att i sitt verkställighetsbeslut på nytt ställa de anslag som beviljats ur stadsstyrelsens anslag till respektive sektorers disposition.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Markku Riekko, projektchef, telefon: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Bilagor

1

Esitykset

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Sektorerna har fått ansöka om rätt att överskrida anslagen för 2021 om de har investeringsprojekt som varit förlagda till slutet av år 2020 men som skjutits fram och vars finansieringsbehov för 2021 klarnat först efter att 2021 års budget behandlats och därför inte kunnat beaktas i denna. Ett krav är att det blir en lika stor anslagsbesparing år 2020. I de föreslagna överskridningarna ingår även anslag beviljade ur stadsstyrelsens investeringsanslag för grundberedning och för gator och parker i projektområden samt projektanslag beviljade ur förortsfonden, förutsatt att projekten fortsätter 2021.

Stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning har fått uppgifter om anslag som blev oförbrukade 2020, och om motsvarande överskridningsbehov. Anslagen bör få överskridas med 31 mn euro i driftsekonomidelen (19,2 mn euro föregående år) och med 79 mn euro i investeringsdelen (128,1 mn euro föregående år). Även långivningsanslag har blivit oförbrukade i samband med projekt som fördröjts. Finansieringsdelens överskridningsbehov uppgår till 59,7 mn euro (föregående års förslag 27,7 mn euro),

I förslaget ingår även rätt att överskrida vissa av centralförvaltningens och sektorernas anslag i driftsekonomidelen för projekt som på grund av tidtabellen blir överförda till 2021.

Driftsekonomidelen

De föreslagna överskridningarna i driftsekonomidelen uppgår till totalt 31 002 000 euro.

1 30 01 Stadsstyrelsens dispositionsmedel

I enlighet med resultatet från stadsstyrelsens budgetförhandlingar (11.11.2020) för 2021 ska 10 000 000 euro i överskridningsrätter för 2021 från stadsstyrelsens disponibla anslag anvisas social- och hälsovårdssektorn.

Stadsstyrelsen beslutade 10.2.2020, § 114, bevilja stadskansliets strategiavdelning 1 000 000 euro för att betala priset till vinnaren i tävlingen Helsingfors Energy Challenge samt högst 470 000 euro för att ordna tävlingen. I beslutet konstaterades att prissumman (1 000 000 euro) ska betalas under 2020 eller 2021 eller fördelat på dessa år beroende på hur tävlingen framskrider. Det konstaterades att kostnaderna (max. 470 000 euro) ska betalas under 2020. Det var meningen att tävlingen skulle vara avgjord i november 2020. På grund av Covid19-pandemin måste man ändra på tävlingens tidsschema. Enligt detta avslutas tävlingen först våren 2021. På grund av ändringarna uppstår en del av kostnaderna för att ordna tävlingen först under 2021. De faktiska kostnaderna för att ordna tävlingen under 2020 uppgick till 296 852 euro varmed överskridningsrätten blir 173 148 euro. Vinnarens pris (1 000 000 euro) betalas under 2021. Således gäller överskridningsrätten sammanlagt 1 173 148 euro för stadskansliets strategiavdelning, att användas för tävlingen Helsingfors Energy Challenge.

Stadsstyrelsen beviljade 19.3.2018, § 169, ett separat anslag på sammanlagt 5,0 mn euro under budgetmomentet 1 30 01, Stadsstyrelsens dispositionsmedel, för att förebygga utslagning av ungdomar och bekämpa segregationen mellan områden. Reserveringen gäller användning i enlighet med social- och hälsovårds-, fostrans- och utbildnings- samt kultur- och fritidsnämndernas förslag. Anslagsförbrukningen var 1 743 000 euro 2018, 2 194 000 euro 2019 och 914 000 euro 2020. Ungefär 194 000 euro av det särskilda anslaget är fortfarande oanvänt.

Utgående från sektornämndernas förslag ska överskridningsrätterna för 2021 för det särskilda anslaget för att förebygga utslagning av ungdomar och bekämpa segregationen mellan områden fördelas som följer:

– Projekt som fostrans- och utbildningssektorn förvaltar 45 000 euro

– Projekt som kultur- och fritidssektorn förvaltar 149 000 euro

Dessa anslag bör få överskridas eftersom de grundar sig på att projekten fortsätter år 2021.

Ur stadsstyrelsens dispositionsmedel finansieras dessutom bland annat visstidsprojekt som påverkar stadens trivsamhet och trygghet vilka det är motiverat att förbereda sig för i syfte att omsätta stadsstrategin i praktiken. En del av projekten som planerades för 2020 har överförts till 2021. Av de oförbrukade anslagen bör 1 632 852 euro beviljas som överskridningsrätt för 2021.

Anslagen bör få överskridas med 13 000 000 euro.

1 40 Stadskansliet

Stadskansliets disponibla anslag för 2020, 137,496 mn euro, inkluderar överskridningsrätter som beviljats informationsförvaltningen (8,05 mn euro) och näringslivsavdelningen (150 000 euro). Sammanlagt 16 mn euro av anslaget blir oförbrukade.

Av den föreslagna överskridningsrätten gäller 3,77 mn euro näringslivsavdelningen, varav 270 000 euro för två projekt (150 000 euro testplattform och 120 000 euro näringspolitiska evenemang) samt 3,5 mn euro för sysselsättningsverksamhet. Budgeten för sysselsättningsverksamheten var 33 mn euro 2020, varav det uppskattas att 3,7 mn euro sparas. Överskridningsrätten gäller helt och hållet sysselsättningsförsöket.

Sammanlagt 5,735 mn euro av den föreslagna överskridningsrätten gäller strategiavdelningen.

De sammanlagda anslagen med överskridningsrätt för centraliserad datateknik i driftsekonomin 2020 var 32,9 mn euro, inklusive överskridningsanslaget på 7,9 mn euro. Sammanlagt 5,7 miljoner euro blir oförbrukat: 4,5 mn euro gäller genomförande av digitala spetsprojekt och 1,2 mn euro förberedelse och underhåll av projekt som flyttats till 2021. Dessutom gäller 35 000 euro samarbetsandelar i Helsinki Abroad Ltd Oy.

Anslagen bör få överskridas med 9 505 000 euro.

1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition

Historiekommitténs budget 2020 var 272 000 euro och inkluderade en överskridningsrätt på 60 000 euro. Det prognostiserade utfallet för 2020 är 226 000 euro och överskridningsrätten för 2021 ska användas för att anställa en chefredaktör som ansvarar för innehållet i Helsingfors historieportal. Totalkostnaden är ca 70 000 euro.

Anslaget bör få överskridas med 45 000 euro.

3 10 01 Stadsstruktur

Bidrag för att bygga hiss i bostadshus

De oförbrukade anslagen behövs för att finansiera hissprojekt som flyttats till 2021, eftersom dessas slutgranskningar inte blev klara under 2020.

Anslagen bör få överskridas med 284 000 euro.

5 10 04 Apotti

Verksamhetsbidraget för budgetmomentet Apotti hade ett utfall som var ca 8 miljoner euro bättre än budgeten för 2020. Utfallet för utgifterna på budgetmoment Apotti var lägre än budgeterat, eftersom man inte började använda Apotti 2020 utan detta ska ske 2021 på grund av covid19-pandemin. Eftersom införandet flyttas ska ett anslag som motsvarar verksamhetsbidragets underskott 2020 överföras till 2021.

Anslagen bör få överskridas med 8 168 000 euro.

Investeringsdelen

De föreslagna överskridningarna i investeringsdelen är sammanlagt 79 020 000 euro.

8 01 Fast egendom

8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter  samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande, till stadsmiljönämndens disposition

På grund av fördröjda affärsförhandlingar blir anslag oförbrukade.

Anslaget bör få överskridas med 3 950 000 euro.

8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten och byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition

8 01 03 01 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara

Anslag blev oförbrukade bl.a. för att grundberedningen av Hagnäshallens servicegård fördröjdes. Dessutom fortsätter entreprenaden för grundberedning i Fallkullakilen under 2021.

Anslaget bör få överskridas med 1 100 000 euro.

8 03 Gator och trafikleder

8 03 02 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

En del av anslaget för Böle blev oförbrukat eftersom byggandet av Lokvägen från Ånggatan till Skogsbackavägen börjar först våren 2021.

Anslaget bör få överskridas med 1 000 000 euro.

8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsstyrelsens disposition

Anslag blir oförbrukade i samprojekt med Trafikledsverket, eftersom planeringen av samprojekten inte har inletts i tid.

Anslagen bör få överskridas med 620 000 euro.

8 04 Parker och idrottsområden

8 04 01 02 Idrottsplatser och friluftsområden, till stadsmiljönämndens disposition

Anslag för idrottsplatser och friluftsområden blev oförbrukade eftersom entreprenaden för Tölö bollplan fortsätter under 2021.

Anslagen bör få överskridas med 50 000 euro.

8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

De oförbrukade anslagen för parker och idrottsområden i Västra hamnen behövs under 2021 för att fortsätta byggandet av Utterhällsparken. Anslag för parker i Böle blir oförbrukade enligt förslaget, på grund av fördröjda projekt.

Anslagen bör få överskridas med 600 000 euro.

8 05 Grundanskaffning av lös egendom

Orsaken till att utgifterna för anskaffning av lös egendom måste överskridas är de pågående utrustnings- och IT-upphandlingarna och utvecklingsprojekten. De största behoven av överskridning finns hos fostrans- och utbildningssektorn samt för stadsmiljösektorn ict-anskaffningar. Även räddningsverket i stadsmiljösektorn har ett betydande behov av överskridning för brandbilar, ambulanser och oljebekämpningsutrustning samt övriga anskaffningar.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 42 861 000 euro.

8 06 Värdepapper

Anslag blir oförbrukade på grund av planerade projekt som dragit ut på tiden. I synnerhet nationella banprojekt och kapitalbehovet i flera fastighetsbolag har dragit ut på tiden som en följd av projektens ändrade tidsscheman. Fördröjda projekt var bl.a. Dansens hus vid Kabelfabriken och Engelska skolans lokalprojekt.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 27 500 000 euro.

8 07 Övrig kapitalhushållning

8 07 01 Förortsfonden, till stadsstyrelsens disposition

De föreslagna överskridningsrätterna är nödvändiga för byggstart eller fortsättning av vissa projekt inom stadsmiljösektorn samt kultur- och fritidssektorn. Bland dessa projekt finns bland annat den pågående ombyggnaden av lekparken Draken, byggandet av lekparken Hemmalmen, motionstrapporna i Malmgård samt ett utvecklingsprojekt som ska genomföras i Gamlas och Malmgård. Vissa projekt har fördröjts på grund av överklagan till marknadsdomstolen.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 1 339 000 euro.

Resultaträkningsdelen

7 03 09 Förortsfonden

De föreslagna överskridningarna i investeringarna omfattar projekt för 1 100 000 euro med finansiering ur Förortsfonden. På momentet 7 03 09, Förortsfonden, i budgetens resultaträkningsdel, anges investeringsprojektens finansiering från fonden.

Investeringsprojekt som finansieras med fondmedel intäktsförs på detta moment.

Sammanlagt 1 339 000 euro bör läggas till de beräknade intäkterna.

Finansieringsdelen

9 01 02 Övrig långivning, till stadsstyrelsens disposition

På budgetmoment Övrig långivning förblir anslag för att bevilja lån på sammanlagt 59,7 mn euro oförbrukade, i enlighet med de undermoment som nämns nedan. Nedan specificeras med vilka belopp anslagen på undermomenten i fråga bör få överskridas i 2021 års budget på grund av att projekt blivit försenade, för lån som beviljats 2020 samt för eventuell långivning till pågående projekt.

9 01 02 01 Lån till skolor

För belåning av avtalsskolornas projekt reserveras 5 000 000 euro.

9 01 02 02 Övriga skollån

Av det lån på 750 000 euro som beviljats Pestalozzi Schulverein Skolföreningen r.f. för renovering av skolhus (stadsstyrelsen 10.8.2020, 413 §) överförs 375 000 euro till 2021. Dessutom reserveras 29,0 mn euro för belåning av övriga skolprojekt.

9 01 02 04 Lån för sociala ändamål

Lånet på 690 000 euro som beviljats (stadsstyrelsen 9.11.2020, 763 §) för Setlementtiasunnot Oy:s byggprojekt i Postparken kommer att lyftas först under 2021.

9 01 02 05 Lån till stadsorkesterns musiker för anskaffning av instrument

Behovet av att lyfta lånet på 30 000 euro för köp av instrument, som finansdirektören har beviljat stadsorkesterns musiker 19.12.2019, 136 §, överförs till 2021.

9 01 02 33 Lån till sammanslutningar i stadskoncernen

Lånet på 8 miljoner euro för anskaffning av utrustning och inventarier i samband med Stadionstiftelsens ombyggnadsprojekt (stadsstyrelsen 2.12.2019, 824 §) behövs först 2021.

Lånet på 2,6 mn euro som beviljats Mellersta Böles sopsug Ab (stadsstyrelsen 5.10.2020, 626 §), behöver inte lyftas förrän under 2021.

Man förbereder sig på att ge dottersammanslutningarna lån på 14 000 000 euro.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 59 695 000 euro.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Markku Riekko, projektchef, telefon: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Bilagor

1

Esitykset

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Stadskansliet

Kultur- och fritidssektorn

Fostrans- och utbildningssektorn

Stadsmiljösektorn

Social- och hälsovårdssektorn

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.02.2021 § 99

HEL 2020-013430 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-luku

Kohta

euroa

 

 

 

1 30 01

Kaupunginhallituksen käyttövarat

13 000 000

1 40 01

Kaupunginkanslia

9 505 000

1 50 01

Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

45 000

3 10 01

Kaupunkirakenne

284 000

5 10 04

Apotti

8 168 000

 

 

 

 

Käyttötalousosa yhteensä

31 002 000

 

TA-luku

Kohta

euroa

 

 

 

8 01

Kiinteä omaisuus

 

8 01 01

Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset

3 950 000

8 01 03

Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi

1 100 000

 

 

 

8 03

Kadut ja liikenneväylät

 

8 03 02

Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

1 000 000

 

 

 

8 03 03

Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi

620 000

 

 

 

8 04

Puistot ja liikunta-alueet

 

8 04 01 02

Liikuntapaikat ja ulkoilualueet

50 000

8 04 02

Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

600 000

 

 

 

8 05

Irtaimen omaisuuden perushankinta

 

8 05 01

Keskushallinto

14 930 000

8 05 02

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

9 360 000

8 05 03

Kaupunkiympäristön toimiala

7 535 000

8 05 04

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala

1 677 000

8 05 05

Sosiaali- ja terveystoimiala

9 359 000

 

 

 

8 06

Arvopaperit

27 500 000

 

 

 

8 07

Muu pääomatalous

 

8 07 01

Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet,  Khn käytettäväksi

1 339 000

 

 

 

 

Investointiosa yhteensä

79 020 000

 

TA-luku

Kohta

euroa

 

 

 

9 01

Pitkävaikutteinen rahoitus

 

9 01 02

Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

59 695 000

 

 

 

 

Rahoitusosa yhteensä

59 695 000

 

 

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 31 002 000 euroa ja investointiosassa 79 020 000 euroa sekä rahoitusosassa 59 695 000 euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen, ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 1 339 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566