Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/19

 

17.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 43

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

HEL 2021-002225, 2021-002227, 2021-002228, 2021-002229, 2021-002230, 2021-002232, 2021-002233, 2021-002234, 2021-002235, 2021-002236, 2021-002248

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Alviina Alametsän ym. aloite kiusaamisvilkun kokeilemisesta väkivallan torjumiseksi kouluissa
 

        valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite luonnonvaraisten uimapaikaksi soveltuvien ranta-alueiden kartoituksesta
 

        valtuutettu Sinikka Vepsän ym. aloite hätämajoituksen lisäämisestä asunnottomille naisille
 

        valtuutettu Marcus Rantalan ym. aloite kadun nimeämisestä entisen arkkiatrin ja Yliopiston rehtorin ja kanslerin Nils Oker-Blomin mukaan
 

        valtuutettu Hannu Oskalan ym. aloite kulttuurilaitosrahaston perustamisesta Helsingille
 

        valtuutettu Jenni Pajusen ym. aloite suomalaisten huippuosaajien houkuttelemisesta maailmalta
 

        valtuutettu Mauri Venemiehen ym. aloite  tekojääkentästä Herttoniemenrannan urheilupuistoon
 

        valtuutettu Mari Holopaisen ym. aloite perhepäivähoitajien työolojen parantamiseksi
 

        valtuutettu Tuomas Rantasen ym. aloite vanhojen kaupungin omistamien arvorakennusten kunnostusrahastosta

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Dani Niskasen ym. aloite Tehtaankadun nimen muuttamisesta Boris Nemtsovin kaduksi
 

        valtuutettu Ville Jalovaaran ym. aloite perhetalo Naapurin toiminnan jatkamisesta Kontulassa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566