Helsingfors stad

Protokoll

3/2021

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/17

 

17.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 41

Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om förbättring av säkerheten på badstränderna

HEL 2020-010624 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Suldaan Said Ahmed och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion att säkerheten på badstränderna ska förbättras genom avgränsning av områdena, anläggning av plaskdammar och ett ökat antal övervakare och flerspråkiga varningsskyltar.

Stadsstyrelsen konstaterar att det vid alla bråddjupa badstränder under sommaren 2020 sattes upp nya, synligare skyltar med varning för badstrandens bottenformer. Att vattnet är djupt varnas såväl med en symbolbild som med text på finska, svenska, engelska, arabiska och somali. Bottenförhållandena på alla övervakade badstränder avbildades genom lodning sommaren 2020. Profilbilder baserade på lodningen över badstränderna sätts i sommar upp på strändernas anslagstavlor och stadens webbsidor och på de största stränderna också nära vattenbrynet.

Idrottsservicen förvaltar 26 badstränder, varav 12 är övervakade. Åtminstone två strandräddare tjänstgör under samma övervakningsskift, på de större stränderna tre till sex. Sommaren 2020 anställdes sammanlagt 38 strandräddare. För år 2021 har det inte reserverats anslag för ökning av antalet strandräddare.

Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf rekommenderar inte särskilda områden för små barn, eftersom avgränsningsåtgärderna kan ge en falsk känsla av att området är tryggt. När små barn badar i naturförhållanden krävs det att föräldrarna oavbrutet övervakar dem. Speciellt vid Lillforsens badstrand, som nämns i motionen, kan vattenståndet under badstrandssäsongen variera med över en meter. Om ett område av stranden avgränsades för små barn, skulle djupet där kunna variera avsevärt också under korta tidsperioder.

Stadsstyrelsen förutsätter att det utreds om det är möjligt att hitta flerspråkiga badvakter till badstränderna och att ordna simkurser på andra språk än finska och svenska för vuxna och barn i samarbete med invandrarorganisationer.

Svaret är samstämmigt med kultur- och fritidsnämndens utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.02.2021 § 82

HEL 2020-010624 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus edellyttää, että uimarannoille selvitetään mahdollisuutta löytää monikielisiä uimavalvojia sekä selvitetään muunkielisten uintikurssien järjestämistä aikuisille ja nuorille yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.

Käsittely

01.02.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys vastauksen loppuun:
”Kaupunginhallitus edellyttää, että uimarannoille selvitetään mahdollisuutta löytää monikielisiä uimavalvojia sekä selvitetään muunkielisten uintikurssien järjestämistä aikuisille ja nuorille yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 8
Veronika Honkasalo, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Mikko Särelä, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8.

25.01.2021 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 17.11.2020 § 188

HEL 2020-010624 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä uimarantojen turvallisuuden kehittämistä. Lautakunta ei kuitenkaan tue ehdotusta erillisten rakennelmien kautta rajata aluetta pienille lapsille Pikkukosken uimarannalta kuten Kuusijärven rannalla on tehty.

Pikkukosken uimaranta sijaitsee Vantaanjoen varrella, jossa veden korkeus voi vaihdella uimarantakauden aikana jopa yli metrin, joten rajatun alueen syvyys voi vaihdella merkittävästi lyhyelläkin ajanjaksolla. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ei myöskään suosittele, että lapsille rajataan erillinen alue uimarannoilta, koska rajaustoimenpiteet voivat luoda turvallisuuden tunteen alueesta. Kyseessä on kuitenkin luonnonolosuhde, joka vaatii pienten lasten vanhemmilta jatkuvaa valvontaa.

Suomessa on tuhansia uimarantoja ja -paikkoja, joista suurin osa on valvomattomia. Valvotut uimarannat sijaitsevat pääsääntöisesti suuremmissa kaupungeissa. Liikuntapalvelut hallinnoi Helsingin alueella 26:ta uimarantaa, joista 12 rannalla on valvonta. Valvontatehtävistä huolehtivia rantapelastajia on valvontavuorossa kaksi pelastajaa yhtä aikaa paikan päällä ja suuremmilla rannoilla, kuten Aurinkolahden ja Hietaniemen rannoilla, vuorossa on samaan aikaan 3–6 pelastajaa. Rantapelastajia palkataan määrärahan puitteessa. Kesällä 2020 palkattiin yhteensä 38 rantapelastajaa. Ensi vuodelle 2021 ei ole budjetoitu lisämäärärahaa lisäämään rantapelastajien määrää rannoilla.

Kaikille äkkisyville uimarannoille on kesän 2020 aikana on sijoitettu uusia, näkyvämpiä varoitustauluja varoittamaan uimarannan pohjamuodoista. Syvyydestä varoitetaan symbolikuvalla sekä suomen, ruotsin, englannin, arabian ja somalin kielillä. Helsingin kaikkien valvottujen uimarantojen pohjaolosuhteet kuvattiin luotaamalla kesällä 2020. Kuvauksiin perustuvat uimarantojen profiilikuvat sijoitetaan kesäksi 2021 rantojen ilmoitustauluille, kaupungin nettisivuille sekä suurimmilla rannoilla myös vesirajan läheisyyteen.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566