Helsingfors stad

Protokoll

3/2021

1 (2)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/19

 

17.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 43

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2021-002225, 2021-002227, 2021-002228, 2021-002229, 2021-002230, 2021-002232, 2021-002233, 2021-002234, 2021-002235, 2021-002236, 2021-002248

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Alviina Alametsä m.fl. om ett försök med mobbningsblinker för att förebygga mobbning i skolorna
 

        Motion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om kartläggning av naturområden vid stränder som lämpar sig som badplatser
 

        Motion av ledamoten Sinikka Vepsä m.fl. om ökad nödinkvartering för bostadslösa kvinnor
 

        Motion av ledamoten Marcus Rantala m.fl. om en gata uppkallad efter före detta arkiatern och rektorn och kanslern för Helsingfors universitet Nils Oker-Blom
 

        Motion av ledamoten Hannu Oskala m.fl. om en fond för kulturanläggningar i Helsingfors
 

        Motion av ledamoten Jenni Pajunen m.fl. om lockande av finländska experter tillbaka från utlandet
 

        Motion av ledamoten Mauri Venemies m.fl. om en konstisbana i Hertonäs strands idrottspark
 

        Motion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om bättre arbetsförhållanden för familjedagvårdare
 

        Motion av ledamoten Tuomas Rantanen m.fl. om en fond för renovering av gamla värdefulla byggnader i stadens ägo

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

        Motion av ledamoten Dani Niskanen m.fl. om ändring av Fabriksgatans namn till Boris Nemtsovs gata
 

        Motion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om fortsatt verksamhet i familjehuset Naapuri i Gårdsbacka

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566