Helsingfors stad

Protokoll

3/2021

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/11

 

17.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 35

Den av ledamoten Amanda Pasanen väckta motionen om planering av röstningsställena vid kommunalvalet i samarbete med ungdomar

HEL 2020-007755 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite

2

Nuorisoneuvoston lausunto

3

Keskusvaalilautakunnan lausunto valtuutettu Amanda Pasasen aloitteesta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Amanda Pasanen och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att kommunalvalets röstningsställen under förhandsröstningen och på själva valdagen ska planeras tillsammans med ungdomar och placeras på centrala ställen ur ungdomars synvinkel.

Ungdomsrådet har gett ett utlåtande om saken. Ungdomsrådet konstaterar i sitt utlåtande att röstningsställena under förhandsröstningen och på själva valdagen bör placeras på sådana platser där det rör sig mycket unga. Bibliotek, läroanstalter och andra offentliga lokaler är bekanta för unga, och tröskeln att rösta på dessa ställen kan kännas låg.

Röstnings- och förhandsröstningsställena har placerats på sådana ställen som ungdomarna själv har tyckt är lämpliga ställen för unga. Majoriteten av själva valdagens röstningsställen finns i skolor och andra läroanstalter som unga känner till och där de kan känna att tröskeln till att rösta är låg. Majoriteten av förhandsröstningsställena finns på bibliotek och i andra offentliga lokaler, t.ex. ungdomsgårdar och köpcenter, där unga också annars rör sig.

Vid valet av röstnings- och förhandsröstningsställen har coronavirussituationen tagits i beaktande och man har räknat med att den rådande situationen gäller även för tidpunkten för kommunalvalet. Man har strävat efter att ordna tillräckligt stora lokaler och möjlighet till att hålla säkerhetsavstånd vid röstningen. Man har även strävat efter att ordna röstningen så att den egentliga verksamheten på röstningsställena inte ska störas av röstningen. Detta begränsar användningen av lokaler som har mycket verksamhet (t.ex. en del av ungdomsgårdarna) och små utrymmen som röstningsställen.

Pandemisituationen har begränsat och hindrat planerings- och hörandetillfällen, men i fortsättningen är det meningen att ta emot åsikter från väljare, speciellt från unga, äldre och personer med funktionsnedsättning gällande placeringen av röstningsställen.

Centralvalnämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite

2

Nuorisoneuvoston lausunto

3

Keskusvaalilautakunnan lausunto valtuutettu Amanda Pasasen aloitteesta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.02.2021 § 104

HEL 2020-007755 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Keskusvaalilautakunta 28.01.2021 § 7

HEL 2020-007755 T 00 00 03

Päätös

Keskusvaalilautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Amanda Pasasen aloitteesta seuraavan lausunnon:

Asiassa on kuultu nuoria ja pyydetty nuorisoneuvoston lausunto. Nuorisoneuvosto toteaa lausunnossaan, että äänestyspaikat ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivän äänestyksessä tulisi sijoittaa paikoille, joissa liikkuu runsaasti nuoria. Kirjastot, oppilaitokset sekä muut yleiset tilat ovat tuttuja nuorille, ja niissä kynnys äänestämiselle voidaan kokea matalaksi.

Varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikka järjestetään jokaiselle äänestysalueelle. Helsingissä on 166 äänestysaluetta ja niillä jokaisella on äänestyspaikka. Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen on oltava esteettömiä, jotta kaikki äänestäjät pääsevät äänestyspaikalle. Pyrkimyksenä on löytää kultakin äänestysalueelta jokin äänestyspaikaksi soveltuja tila. Äänestyspaikkona ovat toiminteet muun muassa erilaiset oppilaitokset, koulut, nuorisotalot ja asukastalot. Suurin osa Helsingin äänestyspaikoista on kouluissa tai muissa oppilaitoksissa.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat on pyritty mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan kaupungin omiin tiloihin, jotta voidaan varmistaa mm. äänestyspaikkojen pysyvyys ja tietoliikenneyhteyksien toimiminen. Lisäksi ne on pyritty sijoittamaan paikkoihin, joissa helsinkiläiset äänestäjät muutoinkin liikkuvat. Toimiviksi ennakkoäänestyspaikoiksi ovat osoittautuneet kirjastot. Kirjastoista yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina on saatu äänestäjiltä runsaasti myönteistä palautetta. Helsingin ennakkoäänestysverkosto rakentuu pääosin kirjastojen varaan. Suurin osa yhdeksästätoista ennakkoäänestyspaikkana toimivista kirjastoista on toiminut aikaisemminkin ennakkoäänestyspaikkana. Kirjastojen lisäksi ennakkoäänestyspaikkoja on pyritty löytämään kaupungin muista tiloista alueilla, joissa kirjastoja ei ole tai joissa kirjastot eivät sovellu ennakkoäänestämiseen. Kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoja on sijoitettu nuorisotiloihin (Pihlajamäen nuorisotalo ja Viikin nuorisotalo) ja kulttuuritaloihin (Maunulatalo ja Vuotalo).

Äänestys- ja ennakkoäänestyspaikat on pyritty sijoittamaan nuorisoneuvoston lausunnossa esittämille paikoille. Pääosa varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikoista on sijoitettu kouluihin ja muihin oppilaitoksiin, jotka ovat tuttuja nuorille ja joissa kynnys äänestämiselle voidaan kokea matalaksi. Suurin osa ennakkoäänestyspaikoista on sijoitettu kirjastoihin ja muihin julkisiin tiloihin mm. nuorisotaloihin sekä kauppakeskuksiin, joissa nuoret muutoinkin liikkuvat.

Äänestys- ja ennakkoäänestyspaikkoja valittaessa on otettu huomioon koronavirustilanne ja varauduttu siihen, että tilanne on päällä vielä kuntavaalien aikana. On pyritty saamaan riittävän suuret tilat ja mahdollisuus pitää riittävä turvaväli äänestettäessä. Paikat on pyritty sijoittamaan siten, että kunkin paikan varsinainen toiminta ei esty vaalien järjestämisen vuoksi. Tämä rajoittaa tilojen, joissa on paljon paikan varsinaista toimintaa (mm. osa nuorisotaloista) sekä pienien tilojen käyttämistä vaalipaikkoina.

Pandemiatilanne on rajoittanut ja estänyt suunnittelu- ja kuulemistilaisuuksien järjestämistä mutta jatkossa on tarkoitus kuulla laajemmin nuorten mielipiteitä vaalipaikkojen sijoittamisessa.

Esittelijä

kaupunginsihteeri

Timo Lindén

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566