Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/9

 

03.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2021-001525, 2021-001526, 2021-001530, 2021-001531, 2021-001614

Päätös

Talousarvioaloitteet

        Valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloite rikkoutuneiden muurien ja vastaavien kaupunkirakennelmien korjausmäärärahojen korotuksesta

Ryhmäaloitteet

        Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin palkkatakuusta

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

        Valtuutettu Eva Biaudet'n ym. aloite ihmiskaupan uhrien palvelujen kehittämisestä

        Valtuutettu Mai Kivelän ym. aloite ilmastohaitallisesta ulkomainonnasta vapaasta kaupunkitilasta

        Valtuutettu Juha Hakolan ym. aloite Lauttasaaren ala-asteen (Lauttasaarentie 50) liikenneturvallisuudesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566