Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (11)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/7

 

03.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 22

Kauppalantie 9-11 asemakaavan muuttaminen (nro 12638)

HEL 2019-007372 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) korttelin 29018 tonttia 2 ja osaa puistoaluetta koskevan asemakaavan muutoksen 3.11.2020 päivätyn piirustuksen nro 12638 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (muodostuu uusi kortteli 29266).

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutoksen nro 12638 kartta, päivätty 3.11.2020

2

Asemakaavan muutoksen nro12638 selostus, päivätty 3.11.2020, päivitetty Kylk:n 3.11.2020 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 1.6.2020, täydennetty 3.11.2020 ja kaavapäivystyksen muistio 11.11.2019

4

Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helen Oy

Esitysteksti

Helen Sähköverkko Oy

Esitysteksti

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kaavamuutoksen hakija

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee tontti- ja puistoaluetta, joka sijaitsee Etelä-Haagassa Kauppalantien ja Kauppalanpuiston välissä. Kaavaratkaisu mahdollistaa vanhusten palvelutalon uudisrakentamisen nykyistä laajempana. Uudisrakennukseen yhdistetään kahden Etelä-Haagan alueella toimivan vanhusten palvelukodin toiminnot. Tavoitteena on toteuttaa etelähaagalaiseen ympäristöön sopiva rakennuskokonaisuus ja säilyttää tontin vehreä ilme. Kauppalanpuiston länsireunasta liitetään palvelutalon tonttiin n. 495 m2:n kokoinen alue ja palvelutalon tontin eteläinen osa (n. 175 m2) liitetään osaksi Kauppalanpuistoa. Toimenpiteellä varaudutaan pitkällä aikajänteellä Kauppalanpuiston reitistöä koskeviin mahdollisiin muutostarpeisiin. Toistaiseksi puistoon liitettävä alue on tarkoitus säilyttää ennallaan puustoisena.

Uutta asuntokerrosalaa on noin 3 000 k-m2. Tontin tehokkuusluku on e=2,26.  Asukasmäärän lisäys on noin 50 vanhusasukasta.

 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista mahdollistamalla palveluasuntorakentamista hyvien liikenneyhteyksien varrella ja tarjoamalla ikääntyneille asuntoja virikkeellisessä ja viihtyisässä ympäristössä Kauppalanpuiston välittömässä läheisyydessä.

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on osin kantakaupunkialuetta merkinnällä C2 ja osin asuntovaltaista aluetta merkinnällä A3. Alueen vierestä kulkee viheryhteys. Maanalaisessa yleiskaavassa nro 11830 alue on  esikaupungin pintakallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on em.  yleiskaavojen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa; palvelutalon tontilla kaava nro 5721 vuodelta 1965 ja Kauppalanpuistossa kaava nro 10505 vuodelta 1999. Palvelutalon tontti on kaavassa vanhusten asuntolan korttelialuetta, jonka tonttitehokkuusluku on e=1,0. Kauppalanpuisto puolestaan on osoitettu puistoksi merkinnällä VP. Kaavamuutos koskee asemakaavan mukaista tonttia 29018/2 sekä pientä osaa tontin itäpuolella sijaitsevasta Kauppalanpuistosta. Vehreällä tontilla sijaitsee 1960–1970-lukujen taitteessa rakennettu nelikerroksinen palvelutalorakennus, jonka on suunnitellut arkkitehti Matti Lieto. Tontin maasto laskee voimakkaasti Kauppalantieltä Kauppalanpuistoon, korkeuseroa on enimmillään noin 5 metriä. Tontilla on paljon rehevää ja kookasta kasvillisuutta, kuten Kauppalantien eteläpään ympäristössä muutenkin. Ympäristön rakennukset ovat pääosin 3–5 -kerroksisia.

Kauppalanpuisto on yksi Haagan harvoja suurempia rakennettuja puistoja. Puiston perusominaisuksiin kuuluvat laajat, avoimet nurmikentät sekä runsaat istutusvyöhykkeet. Kaavamuutosalueen tontinrajan tuntumassa puiston puolella on kulkenut ennen puukujanne, josta on jäljellä puiston puoleinen puurivi. Kauppalanpuistossa virtaavassa tulvaherkässä Haaganpurossa elää taimenpopulaatio.

Kauppalanpuiston itäpuolella kulkee hyvin vilkkaasti liikennöity Hämeenlinnanväylä.

Kaavaratkaisun kustannukset

Helsingin kaupunki omistaa tontin ja puistoalueen. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta (Samfundet Folkhälsan) ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia, mikäli Kauppalantien ja Kauppalanpuiston väliin toteutetaan uusi porrasyhteys. Porrasyhteyden rakentaminen ei ole ajankohtainen eikä tarkempia kustannuksia ole sen vuoksi tarpeen arvioida tässä vaiheessa. Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa ja kaupunki saa tuloja uuden vuokrattavan tai myytävän rakennuskerrosalan myötä.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen kanssa: Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo sekä sosiaali- ja terveystoimiala.

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat kaupunkikuvaan ja vesihuollon tilavarauksiin. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että uudisrakennuksen massoittelua, arkkitehtuuria ja tontin järjestelyitä ohjattiin mm. rakennuksen korkeutta, ulkoasua, rakennusalojen rajoja, istutusalueita ja säilytettävää puustoa koskevin kaavamääräyksin. Kauppalanpuistoon merkittiin viemärille 6 metriä leveä johtokuja.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat uudisrakentamisen vaikutuksiin nykyisten naapureiden olosuhteisiin, Kauppalanpuistoon, puustoon, luontoarvoihin, taimeniin ja kaupunkilintuihin, tontinrajojen muutoksiin, kulkureitteihin, uudisrakennuksen korkeuteen ja tyyliin. Vanhusten palveluasuminen nähtiin alueelle sopivana toimintona, mutta rakennuksen koettu massiivisuus häiritsi useita mielipiteen jättäjiä. Yhdessä mielipiteessä oltiin kuitenkin myös sitä mieltä, että hanke on esimerkki hyvästä ja järkevästä täydennysrakentamisesta. Myös ajatusta kahtena erillisenä rakennuksena hahmottuvasta uudisrakennuksesta pidettiin hyvänä.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kaavassa on useita rakennuksen ulkonäköön, kaupunkikuvallisesti merkittävään kasvillisuuteen sekä hulevesiin ja vihertehokkuuteen vaikuttavia kaavamääräyksiä. Lisäksi on määrätty, ettei rakentaminen saa aiheuttaa haittaa säilytettävälle puuriville eikä Haaganpurolle taimenineen. Kirjallisia mielipiteitä saapui 11 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 1.-30.6.2020, mistä ilmoitettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat uudisrakennuksen korkeuteen, massoitteluun ja ulkonäköön sekä naapureiden asumisolosuhteiden oletettuun huonontumiseen ja kadulla kulkijoiden näkymiin. Lisäksi todettiin, ettei OAS-vaiheen mielipiteitä oltu riittävästi huomioitu asemakaavaehdotuksessa ja huomautettiin, että OAS-vaiheen mielipiteistä vain yhdessä suhtauduttiin täysin positiivisesti hankkeeseen, ja että sen vuoksi vuorovaikutusraportista saattoi saada tästä asiasta väärän kuvan.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausunnot seuraavilta tahoilta:
Helen Sähköverkko Oy, kaupunginmuseo ja sosiaali- ja terveystoimiala. Viranomaisilla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Kaupunginmuseo totesi, että OAS-vaiheessa esiintuodut tavoitteet rakennetun kulttuuriympäristön osalta on asemakaavamääräyksissä otettu riittävällä tavalla huomioon.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. 

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutoksen nro 12638 kartta, päivätty 3.11.2020

2

Asemakaavan muutoksen nro12638 selostus, päivätty 3.11.2020, päivitetty Kylk:n 3.11.2020 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 1.6.2020, täydennetty 3.11.2020 ja kaavapäivystyksen muistio 11.11.2019

4

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Muistutukset

4

Tehdyt muutokset

5

Kaavamuutoshakemus 20.6.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helen Oy

Esitysteksti

Helen Sähköverkko Oy

Esitysteksti

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kaavamuutoksen hakija

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Sosiaali- ja terveystoimiala

Kaupunginmuseo

Asemakaavoitus

Asemakaavoitus/Koski

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.01.2021 § 41

HEL 2019-007372 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) korttelin 29018 tonttia 2 ja osaa puistoaluetta koskevan asemakaavan muutoksen 3.11.2020 päivätyn piirustuksen nro 12638 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (muodostuu uusi kortteli 29266).

Käsittely

18.01.2021 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Marcus Rantala
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

11.01.2021 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 03.11.2020 § 649

HEL 2019-007372 T 10 03 03

Hankenumero 0740_62

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        3.11.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12638 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) korttelin 29018 tonttia 2 ja osaa puistoaluetta (muodostuu uusi kortteli 29266).

Lisäksi lautakunta päätti

        ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

        ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa
 

        kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Leena Paavilainen, arkkitehti, puhelin: 310 64424

leena.paavilainen(a)hel.fi

Tiina Falck, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 20764

tiina.uusitalo(a)hel.fi

Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 25.6.2020

HEL 2019-007372 T 10 03 03

 

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäyttö ja kaupunkirakenne /Asemakaavoitus on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Etelä-Haagan Kauppalantie 9-11 koskevasta, 1.6.2020 päivätystä asemakaavan muutoksen ehdotuksesta. Perustehtävänsä mukaisesti kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutos koskee Etelä-Haagassa osoitteessa Kauppalantie 9-11 sijaitsevan Kristinagårdenin tonttia 29018/2 ja pientä osaa tontin itäpuolella sijaitsevasta Kauppalanpuistosta. Asemakaavan muutoksen tavoitteeksi on asetettu vanhusten palvelukodin laajentamisen mahdollistaminen. Kaavamuutostontilla sijaitsevan nykyisen, 1960- ja 1970-luvun vaihteessa rakennutun palvelutalon purkaminen mahdollistetaan ja tilalle voidaan rakentaa kokonaan uusi, suurempi palvelukotikokonaisuus, joka sijoittuisi nykyisen tontin lisäksi myös osittain Kauppalanpuiston puolelle.

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) suunnittelualue on merkitty kantakaupungin alueeksi (C2) ja asuntovaltaiseksi alueeksi (A3). Lisäksi yleiskaavaan on merkitty Kauppalanpuiston puolelle viheryhteys. Voimassa olevassa, vain kyseistä tonttia koskevassa asemakaavassa vuodelta 1965 tontti on merkitty korttelialueeksi vanhusten asuntolaa varten (YA). Tontilla sijaitsee arkkitehti Matti Lieton vuosina 1969-1971 suunnittelema, nelikerroksinen vanhusten palvelutalo Kristinagården. Rakennus sijoittuu Kauppalantien varrelle, sen eteläosaan. Samalla se liittyy Kauppalanpuistoon osana sen itäreunaa rajaavaan rakennusrintamaan. Haagan rakennukset ja arvotus –selvityksessä (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 1998:4) Kauppalantie on arvotettu merkittäväksi katutilaksi. Rakennus sijaitsee myös korttelissa, jonka korttelimuoto on säilynyt Haagan kauppalan ajalta, vaikka rakennukset ovatkin myöhempää kerrostumaa. Itse Kristinagårdenin rakennusta ei kuitenkaan ole selvityksessä esitetty rakennussuojelukohteeksi, jolle tulisi asemakaavamuutoksessa osoittaa suojelumerkintä.

Esillä olevassa asemakaavaehdotuksessa suunnittelualue on osoitettu asuinrakennusten korttelialueeksi AK-1, jolle saa rakentaa ainoastaan erityisasumista, kuten esimerkiksi vanhusten palvelutaloja, ja puistoksi VP. Rinteeseen sijoittuvalle tontille on sijoitettu kaksi yhteenliitettyä rakennusalaa ja tavoitteena on sovittaa rakennusoikeus siten, että uudisrakennus hahmottuu erityisesti Kauppalantien puolella kahtena erillisenä massana. Pitkittäin Kauppalantien suuntaisesti sijoitetut rakennusalat on sijoitettu siten, että molempien edessä on istutettavaa alueen osaa, jolla kaupunkikuvallisesti merkittävä puusto tulee säilyttää ja tarvittaessa uudistaa. AK-1-korttelialueelle on merkitty myös säilytettäviä puita, kolme tontin Kauppalantien puoleisella osalla ja yksi aivan rakennusalan pohjoisreunan tuntumassa. Pohjoisemman, katulinjasta etäämmälle sijoittuvan rakennusalan edessä on myös pysäköintipaikka p. Rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurin sallittu lukumäärä on kuusi, mutta rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema +25.80 mahdollistaa kadun puolella enintään viisikerroksisen rakennuksen. Kaupunkikuvaan ja rakentamiseen liittyen on annettu useita määräyksiä erityisesti rakennuksen maantalokerroksen jäsentelystä, aukotuksesta ja tilojen käytöstä, mutta myös parvekkeista ja ulkoalueen käsittelystä sekä tontin liittymisestä puistoon. Materiaaleista määrätään: ” Rakennuksen julkisivujen on oltava paikalla muurattua tiiltä, muurauksen päälle tehtyä rappausta tai puuverhottuja. Lämpörappausta ei sallita.” Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta erityisen tärkeä on määräys: ”Rakennusten tulee sopia arkkitehtuuriltaan, materiaaleiltaan, kattomuodoltaan, väritykseltään ja yksityiskohdiltaan olemassa olevaan rakennuskantaan.” Myös suunnittelualueen vehreä ominaisluonne pyritään säilyttämään kaavamääräyksillä. Rakentamatta jäävät tontinosat, joita ei käytetä kulkuteinä, oleskelualueina tai pysäköimiseen, tulee istuttaa puin ja pensain ja niillä oleva elinvoimainen puusto säilyttää. Lisäksi suunnittelualueen itäreunalle sijoittuva Kauppalanpuiston varhaisvaiheeseen liittyvä komea metsävaahterakujanne on osoitettu säilytettäväksi ja tarvittaessa uudistettavaksi puuriviksi.

Kauppalantie 9-11 koskevan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa antamassaan lausunnossa kaupunginmuseo ei esittänyt Kristinagårdenin rakennukselle suojelua sillä perusteella, että rakennusta ei ole Haagan rakennukset ja arvotus –selvityksessä (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 1998:4) esitetty rakennussuojelukohteeksi, jolle tulisi asemakaavamuutoksessa osoittaa suojelumerkintä. Käytännössä tämä siten mahdollistaa rakennuksen tulevan purkamisen. Kaupunginmuseo nosti tässäkin hankkeessa esiin kestävän kehityksen, mistä näkökulmasta tarkasteltaessa olisi toivottavaa olemassa olevan rakennuksen hyödyntäminen tulevassa palvelutalokokonaisuudessa.  Alueen ominaisluonteen säilymisen kannalta kaupunginmuseo piti tärkeänä, että jatkossakin tontin rakennusala rajataan siten, että Kauppalantien varteen jää vähintään nykyisen kaltainen, Kauppalantien itäpuolen tonteille ominainen istutuskaistale ja luodaan näin alueelle ominaista katutilan vehreyttä. Kaupunginmuseo piti tärkeänä myös uudisrakentamisen korkeuden rajaamista ympäristön olemassa olevaan rakennuskantaan sopeutuvaksi. Lisäksi uuden rakennuksen tulisi muodostaa rauhallinen tausta puistolle ja ottaa huomioon Kauppalantien katutilan ja ympäröivien asuinkortteleiden mittakaava ja ominaisluonne.

Edellä mainittuun viitaten Helsingin kaupunginmuseo toteaa, että sen Haagan Kauppalantie 9-11 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa esittämät tavoitteet rakennetun kulttuuriympäristön osalta on asemakaavamääräyksissä riittävällä tavalla otettu huomioon eikä kaupunginmuseolla ole asemakaavan muutoksen ehdotukseen enempää huomautettavaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 22.11.2019

Lisätiedot

Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 31.03.2020 § 18

HEL 2019-007372 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12638 pohjakartan kaupunginosassa 29 Haaga. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12638
Kaupunginosa: 29 Haaga
Kartoituksen työnumero: 53/2019
Pohjakartta valmistunut: 3.12.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566