Helsingfors stad

Protokoll

2/2021

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/9

 

03.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2021-001525, 2021-001526, 2021-001530, 2021-001531, 2021-001614

Beslut

Budgetmotioner

        Budgetmotion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om höjning av anslagen för reparation av skadade murar och andra stadskonstruktioner

Gruppmotioner

        Gruppmotion av Kristdemokraternas och De blås fullmäktigegrupp om lönegaranti i Helsingfors

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Eva Biaudet m.fl. om utveckling av tjänsterna till offer för människohandel
 

        Motion av ledamoten Mai Kivelä m.fl. om ett stadsrum fritt från klimatskadlig utomhusreklam
 

        Motion av ledamoten Juha Hakola m.fl. om trafiksäkerheten vid Lauttasaaren ala-asteen koulu (Drumsövägen 50)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566