Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

03.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18

Hallintosäännön muuttaminen, tartuntatautien torjunnasta vastaavan toimielimen toimivalta

HEL 2021-000212 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin hallintosääntö 18.1.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Voimassa olevassa hallintosäännössä on eritelty ne tartuntatautilain mukaiset toimenpiteet, joihin kaupunginhallituksella on toimivalta kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä. Tartuntatautilain muuttamiseen varautumisen johdosta hallintosääntöä esitetään muutettavaksi yksinkertaisempaan muotoon, joka myös mahdollisten lain muutosten jälkeen kattaa kaikki ne toimenpiteet, joista kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää.

Voimassa olevan hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 8b-kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus päättää kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta ja yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä sekä tekee tartuntatautilain 71 §:n perusteella päätökset karanteenista, tavaran karanteenista ja eristämisestä.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 8b-kohta muutettaisiin kuulumaan seuraavasti: Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty kaupunginhallitus toimii kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä.

Sääntötyöryhmä on käsitellyt esitetyn muutoksen 19.10.2020.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin hallintosääntö 18.1.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.01.2021 § 38

HEL 2021-000212 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566