Helsingfors stad

Protokoll

2/2021

1 (2)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

03.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om befogenheterna för det organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar

HEL 2021-000212 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände förvaltningsstadga för Helsingfors stad i enlighet med bilaga 1.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Förvaltningsstadga 3.2.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

I den gällande förvaltningsstadgan specificeras de i lagen om smittsamma sjukdomar angivna åtgärder som stadsstyrelsen har befogenheter att vidta i egenskap av det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Med tanke på att lagen om smittsamma sjukdomar kan ändras föreslås det att förvaltningsstadgan ska förenklas så att den också efter eventuella lagändringar täcker alla de åtgärder om vilka beslut kan fattas av det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

Enligt 8 kap. 1 § 1 mom. 8b punkten i den gällande förvaltningsstadgan beslutar stadsstyrelsen, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna, i egenskap av det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar om stängning av verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården, läroanstalter, daghem, bostäder och motsvarande lokaler och om förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar och, med stöd av 71 § i lagen om smittsamma sjukdomar, om karantän, karantän för varor och isolering.

Det föreslås att 8 kap. 1 § 1 mom. 8b punkten i förvaltningsstadgan får följande lydelse: Stadsstyrelsen, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna, utgör det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

Stadgearbetsgruppen behandlade ändringsförslaget 19.10.2020.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Förvaltningsstadga 3.2.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.01.2021 § 38

HEL 2021-000212 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566