Helsingfors stad

Protokoll

15/2020

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/1

 

23.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 217

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de ledamöters ställe som anmält förhinder:

        Seija Muurinen, ersättare Tapio Klemetti

        Mia Nygård-Peltola, ersättare Laura Rissanen

        Maria Ohisalo, ersättare Lilja Tamminen

        Kaisa Hernberg, ersättare Amanda Pasanen

        Pilvi Torsti, ersättare Maija Anttila

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

        ledamoten Joel Harkimo

        ledamoten Jussi Niinistö

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i
den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt
namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På
grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566