Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2020

1 (4)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/8

 

23.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 224

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen maanalaiselle pysäköintilaitokselle (Katajanokka)

HEL 2020-007706 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti Katajanokalla sijaitsevan asemakaavan nro 12333 mukaisen maanalaisen pysäköintilaitoksen vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Katajanokan pysäköintilaitoksen vuokrausperiaatteet

2

Asemakaava 12333

3

vuokra-aluekartta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeen kuvaus

Katajanokalle on suunniteltu voimassa olevan asemakaavan nro 12333 mukainen maanalainen noin 500 autopaikkaa käsittävä pysäköintilaitos. Pysäköintilaitos tulee sijaitsemaan Kruunuvuorenkadun, Katajanokanlaiturin, Satamakadun ja Mastokadun alueella. Hanketta varten on tarkoitus vuokrata asemakaavan osoittamissa korkeustasoissa sijaitsevaa asemakaavan mukaista maanalaista pysäköintilaitosta varten noin 15 000 m² suuruinen maanalainen tila. Pysäköintilaitos tulee palvelemaan alueen yrityksiä, asukkaita ja satamaa. Sisäänajo pysäköintilaitokseen sijoittuu Kanavakatu 14 sijaitsevalta toimitilatontilta.

Alue on ollut varattuna YIT Rakennus Oy:lle (YIT) vuodesta 2002 lähtien. YIT on vuokrannut alueen perustettavan yhtiön lukuun. Asemaakaavan ote on liitteenä 2. Kartta vuokra-alueesta on liitteenä 3.

Rakennusluvan hakeminen

Maanalainen alue oli vuokrattuna kaupunkiympäristön toimialan yritystontit-tiimin tiimipäällikön 12.2.2020 § 16 päätöksellä YIT:lle rakennusluvan hakemista varten ajalle 1.2.–31.7.2020.

Vuokrauspäätös 30 vuodeksi

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.8.2020 § 405 päättänyt vuokrata tontin toimivaltansa mukaisesti 30 vuodeksi, jotta hankkeen rakennustöiden aloittaminen on mahdollista ennen kaupunginvaltuuston päätöstä vuokrausperiaatteiden vahvistamisesta.

Vuokrasopimus ja vuokra-aika

Maanalaisen pysäköintialueen vuosivuokran perusteena pidetään elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 5,50 euron neliömetrihinta (nykyarvo noin 108 €/m²). Pysäköintilaitosta palvelevien ajoyhteyksien ja teknisten tilojen maanalaisten alueiden vuosivuokran perusteena pidetään elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 1,50 euron neliömetrihinta (nykyarvo noin 29 €/m²). Hinnat on määritetty ulkopuolisen arvioitsijan antaman arviolausunnon avulla. Vuosivuokra olisi tällä hetkellä noin 76 000 euroa. Lausunto on oheismateriaalissa.

Maanalaisissa pysäköintihankkeissa peritään vakiintuneen käytännön mukaan vuokrasta 20 % rakennustöiden aikana, kuitenkin enintään kolmen vuoden ajan.

Vuokrasopimus on tarkoitus tehdä noin 60 vuodeksi siten, että vuokra-aika päättyy 31.12.2080.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaatteet.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Katajanokan pysäköintilaitoksen vuokrausperiaatteet

2

Asemakaava 12333

3

vuokra-aluekartta

Oheismateriaali

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 518

HEL 2020-007706 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Katajanokalla sijaitsevan asemakaavan nro 12333 mukaisen maanalaisen pysäköintilaitoksen vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 11.08.2020 § 405

HEL 2020-007706 T 10 01 01 02

Kanavakatu 14

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että

        Katajanokalla sijaitsevan asemakaavan nro 12333 mukaisen maanalaisen pysäköintilaitoksen vuokrausperiaatteet vahvistetaan liitteen nro 1 mukaisesti.

B

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

        oikeuttaa maankäyttö ja kaupunkirakenne –palvelukokonaisuuden maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun tontit-yksikön yritystontit-tiimin päällikön vuokraamaan edellä esitysehdotuksessa A tarkoitetun alueen kohdan A liitteessä nro 1 esitetyin periaattein YIT Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun enintään 30 vuodeksi riippumatta tonteille asemakaavan muutoksessa osoitetuista kerrosalamääristä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että näin mahdollisesti päätettyä vuokrausta jatketaan, mikäli kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa esitysehdotuksessa A tarkoitetut vuokrausperiaatteet.

C

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

oikeuttaa maankäyttö ja kaupunkirakenne –palvelukokonaisuuden maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun maaomaisuuden hallinnan tuki –yksikön sopimukset ja toiminnan ohjaus -tiimin päällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta edellä mainitun sopimuksen sekä tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.

(S0108-114)

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Ilkka Aaltonen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566