Helsingfors stad

Protokoll

15/2020

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/15

 

23.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 231

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2020-010624, 2020-010626, 2020-010627, 2020-010630, 2020-010631, 2020-01032, 2020-010634, 2020-010637, 2020-010665

Beslut

Gruppmotioner

        Den av Gröna fullmäktigegruppen väckta gruppmotionen om en plan att införa terapigaranti i Helsingfors
 

        Den av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om sektorsöverskridande välfärdsarbete och mentalvårdstjänster med låg tröskel för barn och unga
 

        Den av Öppna Partiet väckta gruppmotionen om placering av Saarinens obyggda betydande verk på Elielplatsen

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Den av ledamoten Amanda Pasanen väckta motionen om avgiftsfria menstruationsskydd för unga och mindre bemedlade
 

        Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om förbättring av säkerheten på Helsingfors badstränder
 

        Den av ledamoten Hannu Oskala väckta motionen om utveckling av tågstationerna inom närtrafiken
 

        Den av ledamoten Mai Kivelä väckta motionen om förbättring av återvinningsmöjligheterna och främjande av mini-Sortti-stationer i innerstaden
 

        Den av ledamoten Katju Aro väckta motionen om nödinkvartering året runt för EU-medborgare

Motioner som hör till stadsstyrelsen befogenheter

        Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om ett frivilligt cykelregister i Helsingfors för förebyggande av cykelstölder

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566