Helsingfors stad

Protokoll

15/2020

1 (2)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/4

 

23.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 220

Stadsfullmäktiges sammanträden år 2021

HEL 2020-006980 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade hålla sina sammanträden år 2021 enligt följande:

nr

vecka

dag

kl.

 

1

3

20.1.2021

18

frågestund

2

5

3.2.2021

18

 

3

7

17.2.2021

18

motionsbehandling

4

9

3.3.2021

18

frågestund

5

11

17.3.2021

18

 

6

13

31.3.2021

18

frågestund

7

16

21.4.2021

18

 

8

18

5.5.2021

18

frågestund

9

20

19.5.2021

18

motionsbehandling

10

22

1.6.2021

18

 

11

24

16.6.2021

18

 

12

25

23.6.2021

16

bokslut

13

34

25.8.2021

18

 

14

36

8.9.2021

18

frågestund

15

38

22.9.2021

18

 

16

40

6.10.2021

18

motionsbehandling

17

42

20.10.2021

18

frågestund

18

44

3.11.2021

18

 

19

45

10.11.2021

16

budget

20

47

24.11.2021

18

budget, motionsbehandling

21

49

8.12.2021

16

 

 

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Det anges i 94 § 1 mom. i kommunallagen (410/2015) att fullmäktige sammanträder vid de tider som fullmäktige beslutat och även när fullmäktiges ordförande anser det vara påkallat. I 94 § 2 mom. anges det att fullmäktige också ska sammankallas när kommunstyrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna begär det för behandlingen av ett visst ärende.

Enligt 29 kap. 2 § 3 mom. i förvaltningsstadgan kan ordföranden med anledning av ett litet antal ärenden eller en annan särskild orsak inställa ett sammanträde eller ändra tidpunkten för sammanträdet under den fastslagna dagen för sammanträdet.

Kallelsen till stadsfullmäktiges sammanträde sänds elektroniskt minst fyra dagar före sammanträdet. Inom samma tid läggs föredragningslistan för sammanträdet ut på det allmänna datanätet.

Protokollet från stadsfullmäktige med tillhörande anvisningar om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning, hålls efter justeringen tillgängligt i det allmänna datanätet i enlighet med 140 § i kommunallagen.

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566