Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2020

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

23.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 219

Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Hannu Oskalan kysymys aiheesta EU:n elvytysvälineen käyttö Helsingissä sekä valtuutettu Petra Malinin kysymys aiheesta työvoiman hyväksikäyttö siivousalalla.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566