Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2020

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/15

 

23.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 231

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2020-010624, 2020-010626, 2020-010627, 2020-010630, 2020-010631, 2020-01032, 2020-010634, 2020-010637, 2020-010665

Päätös

Ryhmäaloitteet

        Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite suunnitelmasta terapiatakuun toteuttamiseksi Helsingissä
 

        Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite matalan kynnyksen hyvinvointityöstä ja mielenterveyspalveluista monialaisesti lapsille ja nuorille
 

        Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite Saarisen rakentamattomasta merkkiteoksesta Elielinaukiolle

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Amanda Pasasen ym. aloite maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille
 

        valtuutettu Suldaan Said Ahmedin ym. aloite Helsingin uimarantojen turvallisuuden parantamisesta
 

        valtuutettu Hannu Oskalan ym. aloite lähiliikenteen juna-asemien kehittämisestä
 

        valtuutettu Mai Kivelän ym. aloite kierrätysmahdollisuuksien parantamisesta ja mini-Sortin edistämisestä kantakaupunkiin
 

        valtuutettu Katju Aron ym. aloite ympärivuotisesta hätämajoituksesta EU-kansalaisille

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Ville Jalovaaran ym. aloite vapaaehtoisesta pyörärekisteristä Helsinkiin pyörävarkauksien ennaltaehkäisemiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566