Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2020

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/4

 

23.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 220

Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2021

HEL 2020-006980 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti pitää kokouksensa vuonna 2021 seuraavasti:

nro

vko

päivä

klo

 

1

3

20.1.2021

18

kyselytunti

2

5

3.2.2021

18

 

3

7

17.2.2021

18

aloitekäsittely

4

9

3.3.2021

18

kyselytunti

5

11

17.3.2021

18

 

6

13

31.3.2021

18

kyselytunti

7

16

21.4.2021

18

 

8

18

5.5.2021

18

kyselytunti

9

20

19.5.2021

18

aloitekäsittely

10

22

1.6.2021

18

 

11

24

16.6.2021

18

 

12

25

23.6.2021

16

tilinpäätös

13

34

25.8.2021

18

 

14

36

8.9.2021

18

kyselytunti

15

38

22.9.2021

18

 

16

40

6.10.2021

18

aloitekäsittely

17

42

20.10.2021

18

kyselytunti

18

44

3.11.2021

18

 

19

45

10.11.2021

16

talousarvio

20

47

24.11.2021

18

talousarvio, aloitekäsittely

21

49

8.12.2021

16

 

 

 

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 94 §:n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Saman pykälän 2 momentin mukaan valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Puheenjohtaja voi hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi.

Kaupunginvaltuuston kokouskutsu lähetetään sähköisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä tietoverkossa.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566