Helsingfors stad

Protokoll

13/2020

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/1

 

26.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 178

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de ledamöters ställe som anmält förhinder:

        Terhi Koulumies, ersättare Tapio Klemetti

        Joel Harkimo, ersättare Laura Rissanen

        Maria Ohisalo, ersättare Amanda Pasanen

        Tuula Haatainen, ersättare Sara Paavolainen

        Suldaan Said Ahmed, ersättare Zahra Abdulla

        Jussi Halla-aho, ersättare Nuutti Hyttinen

        Tuomas Rantanen, ersättare Juhani Strandén

        Eva Biaudet, ersättare Martina Harms-Aalto

        Marcus Rantala, ersättare Byoma Tamrakar

Följande ledamot var frånvarande vid namnuppropet:

        Mari Holopainen

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566